Speerpunten - TOP GemeenteBelangen

De speerpunten bij TOP GemeenteBelangen zijn de belangrijke punten waar onze partij zich op richt. Graag maken wij ons kenbaar door deze punten met u te delen.

Bij TOP GemeenteBelangen staat het welzijn van de kiezer altijd vooraan. Dat valt ook terug zien in ons programma.

De identiteit en kwaliteit van de verschillende basisscholen is belangrijk, maar eveneens belangrijk is dat basisonderwijs bereikbaar is voor de inwoners van een kern en zodoende bijdraagt aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van een kern Het voortgezet onderwijs staat onder grote druk, terwijl het ó zo belangrijk is voor de regio. Er lopen via verschillende Taskforces en Onderwijsautoriteiten allerlei ontwikkel processen. TOP/GemeenteBelangen is voorstander om hier gezamenlijk stappen in te zetten. Gemeentegrens overschrijdend. Het is van belang, zoals in het basisonderwijs, dat de schoolbesturen oude dogma's achter zich laten en zich richten op één ding: goed onderwijs voor onze jeugd. Vanuit de gemeente zal uiterst kritisch gekeken moeten worden of de onvermijdelijke huisvestingsvraag ingegeven is door het gezamenlijke doel. Kortom geen steen wordt overbodig gelegd.
Inwoners van alle leeftijden die zorg nodig hebben moeten de mogelijkheid hebben zolang mogelijk in de leefomgeving te kunnen blijven wonen waar ze zich prettig voelen. Voorzieningen en dienstverlening moet niet per definitie gelokaliseerd zijn in de kern waar zij wonen, maar kan ook ‘aan huis’ worden geleverd. Kwaliteit is hierbij het belangrijkste uitgangspunt als het gaat om zorg en welzijn. Als voor zorgbehoevende blijkt dat dit financieel of logistiek niet haalbaar blijkt dan kan de gemeente hierin bijdragen. Voor initiatieven op dit gebied van zorgaanbieders is het belangrijk dat de gemeente hiervoor openstaat, partners eventueel bij elkaar brengt, coördineert, regisseert en faciliteert wanneer nodig.
Energie transitie, deze staat voor de deur. Top/GemeenteBelangen wil wel oog houden voor ons mooie polder landschap.   Windmolens Top/GemeenteBelangen heeft nog steeds de voorkeur van windenergie op zee. Maar dat wij nieuwe windenergie-initiatieven in Terneuzen op passende wijze zullen beoordelen.   Zonne-energie Top/GemeenteBelangen staat achter de aanleg van zonneparken maar wel zoveel mogelijk  in overleg met de omgeving. Ook moeten zij zo veel mogelijk  aan het zicht onttrokken worden en moeten ze een zo groen mogelijk karakter krijgen.   Restwarmte Top/GemeenteBelangen staat achter het plan voor een restwarmtenet in de gemeente Terneuzen. Dit zorgt voor een vermindering van het aardgas verbruik en de CO2 –uitstoot in de gemeente.   Waterstof. Top/GemeenteBelangen staat achter de eventuele bouw van waterstof fabrieken In onze gemeente. Zodat bedrijven en eventuele huishoudens gebruik kunnen maken van groene energie.   Innovatie op het gebied van auto rijden. Binnen TOP/ GemeenteBelangen is er de expertise m.b.t. innovatie op o.a. het gebied van een nieuwe manier van auto rijden. Een lid werkt namelijk mee aan de ontwikkeling van een auto die kan rijden op perslucht. Dit houdt in geen uitstoot van schadelijke stoffen en omdat een luchtmotor niet warm wordt zorgt die eerder voor afkoeling van de aarde.
Wij vinden het belangrijk dat burgers betrokken zijn en worden bij de besluiten die de raad moet nemen. Dat begint bij het zo vroeg mogelijk bekend maken van ontwikkelingen die invloed hebben op de leefomgeving van onze burgers of op een andere manier consequenties hebben. We hebben een uitstekend netwerk van kern- en wijkraden die we optimaal in positie brengen om mee te praten en mee te denken. Ook dit met wisselend succes omdat het nu eenmaal onmogelijk is iedereen aan tafel te krijgen en ook naar de zin te maken. We vinden het systeem van kern- en wijkraden echter wel een goed systeem en ook goed functioneren.
TOP/GemeenteBelangen voor de 4e opeenvolgende periode vertegenwoordigd in het college van B & W. Veel gerealiseerd maar veel vraagt nog om een vervolg en continuering. Woningmarkt. Sociaal Domein. Economie. Cultuur. Er staat nog veel in de steigers en TOP/Gemeentebelangen geeft ook de komende periode graag aan de genoemde zaken en ontwikkelingen verder uit te werken. TOP/GemeenteBelangenwil laten zien dat ze ook na verkiezingen kansen, hoe klein ze soms ook lijken, met al de expertise die in de partij aanwezig is voortvarend zal aanpakken.
Zoals bekend zijn we voorstander van het bedienen van alle kernen. Maar niet elke kern komt in een tijdspanne van vier jaar aan de beurt. Omstandigheden, zoals spanning op  leefbaarheid, maar vooral ook het economische tij, zijn van invloed op de plaats en het moment waarop dit gebeurt. Op dit moment ligt de focus op de kern Terneuzen als gevolg van het economisch tij, de noodzakelijke bouw van de Nieuwe Sluis en de uitvoering van projecten die al jarenlang in de wachtkamer zaten.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen