Speerpunten - TOP GemeenteBelangen

De speerpunten bij TOP GemeenteBelangen zijn de belangrijke punten waar onze partij zich op richt. Graag maken wij ons kenbaar door deze punten met u te delen.

Bij TOP GemeenteBelangen staat het welzijn van de kiezer altijd vooraan. Dat valt ook terug zien in ons programma.

De digitalisering van onze maatschappij heeft ons veel voordelen gebracht. Op veel fronten is het ons gemakkelijker gemaakt om contact met elkaar te krijgen en zicht te krijgen op een wereld die voor velen vroeger nagenoeg onbereikbaar was of zelfs niet bekend was. Op de elektronische snelweg bestaan geen afstanden. We kiezen onze vakanties op internet, kopen in webwinkels en laten via een appje onze boodschappen thuis bezorgen. Met een klik zitten we in elkaars woonkamer en maken we contact. Ook met de gemeente. Al zijn er dan geen afstanden meer, afstandelijkheid bestaat nog wel. Burgers die om wat voor reden dan ook niet willen of kunnen leven in onze digitale wereld hebben daarom blijvend onze aandacht nodig. We moeten ze enerzijds helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheid, anderzijds zal er altijd de mogelijkheid moeten blijven voor persoonlijk contact.
In een periode dat de markt erg terughoudend is geweest met investeren (zelfs alleen bezig met overleven) hebben wij als gemeente met flinke investeringen in de openbare ruimte, algemene voorzieningen en onderwijs, financieel de nodige offers gebracht. Dit heeft geleid tot een (weliswaar verantwoorde) serieuze schuldenlast. In de afgelopen 4 jaar is daar een forse inhaalslag gemaakt, de schuldenlast is fors gedaald. Voor de komende 4 jaar steekt TOP/GemeenteBelangen in op maximale stijging van de tarieven ter hoogte van de inflatiecorrectie. Bij toekomstige investeringen zal eerst een gedegen heroverweging van ons uitgaven patroon moeten plaatsvinden, alvorens het belasting instrument te hanteren.
Top/GemeenteBelangen constateert dat er al vooruitgang is geboekt in de samenwerking met België en wil dit verder intensiveren .De spoorlijn maakt hier zeker deel van uit. België als achterland heeft een grote meerwaarde voor onze regio. De samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg is een schoolvoorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Ook op het gebied van arbeidsmarkt en zorg zijn er positieve grensoverschrijdende samenwerking verbanden.  Bij de huidige instroom van Belgische huizenkopers is een goede integratie zeer belangrijk voor deelname aan het sociale en culturele leven in de samenleving van onze gemeente. De verregaande inkoopsamenwerking met de buurgemeenten en Waterschap levert grote voordelen.
TOP/GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de agrarische sector de ruimte krijgt zich te blijven ontwikkelen , zodat in de toekomst een gezonde bedrijfstak blijft. Boeren zijn onmisbaar om deze vraagstukken aan te pakken. De agrarische en toeristische belangen zullen steeds meegenomen moeten worden voor de nodige win-win situaties. Kennis van zaken bij de gemeente en goede communicatie richting ondernemers d.m.v. een goed werkend landbouw loket.
TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het zelfstandig voortbestaan van de (sport) verenigingen. i.v.m. een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen. TOP/GemeenteBelangen is een partij voor alle kernen en leeftijden en dus ook voor de 55 + en voor kwetsbare groepen. TOP/GemeenteBelangen zet zich in voor die groep “ouderen “en kwetsbaren welke zich niet begrepen voelen door de politiek. TOP/GemeenteBelangen wil een partij zijn waar ieder zich thuis voelt.
TOP/GemeenteBelangen wil dat de gemeente zich inspant om bij grote bouwopdrachten en aanbestedingen vooral ook lokale aannemers en architecten aan bod te laten komen. Hiervoor moet een werkbare oplossing worden bedacht waarbij een optie kan zijn om bij aanbestedingen grote partijen te verplichten regionale partijen een boterham te gunnen. Uitvoerders van werken voor de gemeente hebben een inspanningsverplichting om bij de uitvoering van het werk een deel uit te laten voeren door mensen die op dat moment een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bouwen naar behoefte en niet volgens de statistieken.
Verkeersveilige kernen en wijken. TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het doorvoeren van de maximum snelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Naast het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom wil TOP/GemeenteBelangen ook het plan inbrengen om in de gehele gemeente te starten met een proef om verkeersborden te verwijderen in de kernen om zo de veiligheid te vergroten. Verschillende gemeente in Oost- en midden Nederland hebben reeds een proef uitgevoerd door 1 op de 5 borden te verwijderen. Dit is voor die gemeente succesvol gebleken. TOP/GemeenteBelangen wil zich hard maken om een soortgelijke proef in verschillende kernen van Terneuzen op te zetten. TOP/GemeenteBelangen wil, samen met de provincie, het waterschap en externe partners, zich inzetten om een uitvoering te geven aan het GVVP. Het is belangrijk dat de infrastructuur aangepast wordt naar de wensen voor de toekomst. Hierbij valt te denken aan het inzetten op andere manieren van vervoer (openbaar en gedeeld) laadpaal netwerk voor elektrische voertuigen, het weren van vrachtverkeer in de kernen en het aanleggen van verkeerspleinen op nieuwe schoolpleinen waar mogelijk
Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen de  die dat wil, de mogelijkheid heeft om te sporten. Dit wil TOP/GemeenteBelangen bereiken door toekomstbestendige sportaccommodaties die multifunctioneel ingezet kunnen worden en als het ‘hart’ van de kern gebruikt kunnen wordt. Dit om de leefbaarheid in de kern te bevorderen en laagdrempelig toegankelijk is. Verenigingen hebben naast hun sportieve functie ook een sociale en ontmoeting functie. De zwembaden in de kernen moeten in stand worden gehouden. Door slim en creatief om te gaan met de mogelijkheden en samen te werken met lokale ondernemers kunnen de zwembaden ook open blijven. De afgelopen 4 jaar is er een accommodatiebeleid opgesteld om de sportvoorzieningen in de kernen te optimaliseren en te kijken naar toekomstbestendigheid en samenwerkingen. Bij gewijzigde omstandigheden zal opnieuw gekeken moeten worden naar dit beleid, met uitgangspunt behoud van een minimaal voorzieningen niveau.
Het belang van kunst en cultuur voor onze samenleving behoeft nauwelijks nog enige uitleg, maar zeker wel blijvende aandacht, ondersteuning en waardering Daarom wil TOP/GemeenteBelangen de belangrijke rol die kunst en cultuur speelt voor de leefbaarheid en het woon- en werkklimaat  van onze gemeente stimuleren en ondersteunen. Er is zoektocht naar plaatsen waar kunstenaars kunnen werken en exposeren. Corona heeft ons de afgelopen twee jaar naar  buiten gestuurd . Onze publieke ruimte is daarmee in feite onze huiskamer geworden. Dat vraagt volgens ons om een andere manier van kijken naar de inrichting van onze “huiskamer” Die omgeving moet niet alleen veilig zijn maar ook prettig om in te vertoeven. Openbaar groen, beelden, gevelkunst, meubilair etcetera kunnen daarbij een bijdrage leveren. De aanleg van een herdenkingspier bij De Griete om de ‘vergeten’ Slag om de Schelde voorgoed de plek in de geschiedenis te geven die het verdient. De inspanningen van Toonbeeld om de belangstelling voor kunst en cultuur aan te wakkeren bij het lager en voortgezet onderwijs, maar ook bij ouderen om ze zo bij de samenleving te betrekken.
De identiteit en kwaliteit van de verschillende basisscholen is belangrijk, maar eveneens belangrijk is dat basisonderwijs bereikbaar is voor de inwoners van een kern en zodoende bijdraagt aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van een kern Het voortgezet onderwijs staat onder grote druk, terwijl het ó zo belangrijk is voor de regio. Er lopen via verschillende Taskforces en Onderwijsautoriteiten allerlei ontwikkel processen. TOP/GemeenteBelangen is voorstander om hier gezamenlijk stappen in te zetten. Gemeentegrens overschrijdend. Het is van belang, zoals in het basisonderwijs, dat de schoolbesturen oude dogma's achter zich laten en zich richten op één ding: goed onderwijs voor onze jeugd. Vanuit de gemeente zal uiterst kritisch gekeken moeten worden of de onvermijdelijke huisvestingsvraag ingegeven is door het gezamenlijke doel. Kortom geen steen wordt overbodig gelegd.
Inwoners van alle leeftijden die zorg nodig hebben moeten de mogelijkheid hebben zolang mogelijk in de leefomgeving te kunnen blijven wonen waar ze zich prettig voelen. Voorzieningen en dienstverlening moet niet per definitie gelokaliseerd zijn in de kern waar zij wonen, maar kan ook ‘aan huis’ worden geleverd. Kwaliteit is hierbij het belangrijkste uitgangspunt als het gaat om zorg en welzijn. Als voor zorgbehoevende blijkt dat dit financieel of logistiek niet haalbaar blijkt dan kan de gemeente hierin bijdragen. Voor initiatieven op dit gebied van zorgaanbieders is het belangrijk dat de gemeente hiervoor openstaat, partners eventueel bij elkaar brengt, coördineert, regisseert en faciliteert wanneer nodig.
Energie transitie, deze staat voor de deur. Top/GemeenteBelangen wil wel oog houden voor ons mooie polder landschap.   Windmolens Top/GemeenteBelangen heeft nog steeds de voorkeur van windenergie op zee. Maar dat wij nieuwe windenergie-initiatieven in Terneuzen op passende wijze zullen beoordelen.   Zonne-energie Top/GemeenteBelangen staat achter de aanleg van zonneparken maar wel zoveel mogelijk  in overleg met de omgeving. Ook moeten zij zo veel mogelijk  aan het zicht onttrokken worden en moeten ze een zo groen mogelijk karakter krijgen.   Restwarmte Top/GemeenteBelangen staat achter het plan voor een restwarmtenet in de gemeente Terneuzen. Dit zorgt voor een vermindering van het aardgas verbruik en de CO2 –uitstoot in de gemeente.   Waterstof. Top/GemeenteBelangen staat achter de eventuele bouw van waterstof fabrieken In onze gemeente. Zodat bedrijven en eventuele huishoudens gebruik kunnen maken van groene energie.   Innovatie op het gebied van auto rijden. Binnen TOP/ GemeenteBelangen is er de expertise m.b.t. innovatie op o.a. het gebied van een nieuwe manier van auto rijden. Een lid werkt namelijk mee aan de ontwikkeling van een auto die kan rijden op perslucht. Dit houdt in geen uitstoot van schadelijke stoffen en omdat een luchtmotor niet warm wordt zorgt die eerder voor afkoeling van de aarde.
Wij vinden het belangrijk dat burgers betrokken zijn en worden bij de besluiten die de raad moet nemen. Dat begint bij het zo vroeg mogelijk bekend maken van ontwikkelingen die invloed hebben op de leefomgeving van onze burgers of op een andere manier consequenties hebben. We hebben een uitstekend netwerk van kern- en wijkraden die we optimaal in positie brengen om mee te praten en mee te denken. Ook dit met wisselend succes omdat het nu eenmaal onmogelijk is iedereen aan tafel te krijgen en ook naar de zin te maken. We vinden het systeem van kern- en wijkraden echter wel een goed systeem en ook goed functioneren.
TOP/GemeenteBelangen voor de 4e opeenvolgende periode vertegenwoordigd in het college van B & W. Veel gerealiseerd maar veel vraagt nog om een vervolg en continuering. Woningmarkt. Sociaal Domein. Economie. Cultuur. Er staat nog veel in de steigers en TOP/Gemeentebelangen geeft ook de komende periode graag aan de genoemde zaken en ontwikkelingen verder uit te werken. TOP/GemeenteBelangenwil laten zien dat ze ook na verkiezingen kansen, hoe klein ze soms ook lijken, met al de expertise die in de partij aanwezig is voortvarend zal aanpakken.
Zoals bekend zijn we voorstander van het bedienen van alle kernen. Maar niet elke kern komt in een tijdspanne van vier jaar aan de beurt. Omstandigheden, zoals spanning op  leefbaarheid, maar vooral ook het economische tij, zijn van invloed op de plaats en het moment waarop dit gebeurt. Op dit moment ligt de focus op de kern Terneuzen als gevolg van het economisch tij, de noodzakelijke bouw van de Nieuwe Sluis en de uitvoering van projecten die al jarenlang in de wachtkamer zaten.
De digitalisering van onze maatschappij heeft ons veel voordelen gebracht. Op veel fronten is het ons gemakkelijker gemaakt om contact met elkaar te krijgen en zicht te krijgen op een wereld die voor velen vroeger nagenoeg onbereikbaar was of zelfs niet bekend was. Op de elektronische snelweg bestaan geen afstanden. We kiezen onze vakanties op internet, kopen in webwinkels en laten via een appje onze boodschappen thuis bezorgen. Met een klik zitten we in elkaars woonkamer en maken we contact. Ook met de gemeente. Al zijn er dan geen afstanden meer, afstandelijkheid bestaat nog wel. Burgers die om wat voor reden dan ook niet willen of kunnen leven in onze digitale wereld hebben daarom blijvend onze aandacht nodig. We moeten ze enerzijds helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheid, anderzijds zal er altijd de mogelijkheid moeten blijven voor persoonlijk contact.
In een periode dat de markt erg terughoudend is geweest met investeren (zelfs alleen bezig met overleven) hebben wij als gemeente met flinke investeringen in de openbare ruimte, algemene voorzieningen en onderwijs, financieel de nodige offers gebracht. Dit heeft geleid tot een (weliswaar verantwoorde) serieuze schuldenlast. In de afgelopen 4 jaar is daar een forse inhaalslag gemaakt, de schuldenlast is fors gedaald. Voor de komende 4 jaar steekt TOP/GemeenteBelangen in op maximale stijging van de tarieven ter hoogte van de inflatiecorrectie. Bij toekomstige investeringen zal eerst een gedegen heroverweging van ons uitgaven patroon moeten plaatsvinden, alvorens het belasting instrument te hanteren.
Top/GemeenteBelangen constateert dat er al vooruitgang is geboekt in de samenwerking met België en wil dit verder intensiveren .De spoorlijn maakt hier zeker deel van uit. België als achterland heeft een grote meerwaarde voor onze regio. De samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg is een schoolvoorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Ook op het gebied van arbeidsmarkt en zorg zijn er positieve grensoverschrijdende samenwerking verbanden.  Bij de huidige instroom van Belgische huizenkopers is een goede integratie zeer belangrijk voor deelname aan het sociale en culturele leven in de samenleving van onze gemeente. De verregaande inkoopsamenwerking met de buurgemeenten en Waterschap levert grote voordelen.
TOP/GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de agrarische sector de ruimte krijgt zich te blijven ontwikkelen , zodat in de toekomst een gezonde bedrijfstak blijft. Boeren zijn onmisbaar om deze vraagstukken aan te pakken. De agrarische en toeristische belangen zullen steeds meegenomen moeten worden voor de nodige win-win situaties. Kennis van zaken bij de gemeente en goede communicatie richting ondernemers d.m.v. een goed werkend landbouw loket.
TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het zelfstandig voortbestaan van de (sport) verenigingen. i.v.m. een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen. TOP/GemeenteBelangen is een partij voor alle kernen en leeftijden en dus ook voor de 55 + en voor kwetsbare groepen. TOP/GemeenteBelangen zet zich in voor die groep “ouderen “en kwetsbaren welke zich niet begrepen voelen door de politiek. TOP/GemeenteBelangen wil een partij zijn waar ieder zich thuis voelt.
TOP/GemeenteBelangen wil dat de gemeente zich inspant om bij grote bouwopdrachten en aanbestedingen vooral ook lokale aannemers en architecten aan bod te laten komen. Hiervoor moet een werkbare oplossing worden bedacht waarbij een optie kan zijn om bij aanbestedingen grote partijen te verplichten regionale partijen een boterham te gunnen. Uitvoerders van werken voor de gemeente hebben een inspanningsverplichting om bij de uitvoering van het werk een deel uit te laten voeren door mensen die op dat moment een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bouwen naar behoefte en niet volgens de statistieken.
Verkeersveilige kernen en wijken. TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het doorvoeren van de maximum snelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Naast het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom wil TOP/GemeenteBelangen ook het plan inbrengen om in de gehele gemeente te starten met een proef om verkeersborden te verwijderen in de kernen om zo de veiligheid te vergroten. Verschillende gemeente in Oost- en midden Nederland hebben reeds een proef uitgevoerd door 1 op de 5 borden te verwijderen. Dit is voor die gemeente succesvol gebleken. TOP/GemeenteBelangen wil zich hard maken om een soortgelijke proef in verschillende kernen van Terneuzen op te zetten. TOP/GemeenteBelangen wil, samen met de provincie, het waterschap en externe partners, zich inzetten om een uitvoering te geven aan het GVVP. Het is belangrijk dat de infrastructuur aangepast wordt naar de wensen voor de toekomst. Hierbij valt te denken aan het inzetten op andere manieren van vervoer (openbaar en gedeeld) laadpaal netwerk voor elektrische voertuigen, het weren van vrachtverkeer in de kernen en het aanleggen van verkeerspleinen op nieuwe schoolpleinen waar mogelijk
Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen de  die dat wil, de mogelijkheid heeft om te sporten. Dit wil TOP/GemeenteBelangen bereiken door toekomstbestendige sportaccommodaties die multifunctioneel ingezet kunnen worden en als het ‘hart’ van de kern gebruikt kunnen wordt. Dit om de leefbaarheid in de kern te bevorderen en laagdrempelig toegankelijk is. Verenigingen hebben naast hun sportieve functie ook een sociale en ontmoeting functie. De zwembaden in de kernen moeten in stand worden gehouden. Door slim en creatief om te gaan met de mogelijkheden en samen te werken met lokale ondernemers kunnen de zwembaden ook open blijven. De afgelopen 4 jaar is er een accommodatiebeleid opgesteld om de sportvoorzieningen in de kernen te optimaliseren en te kijken naar toekomstbestendigheid en samenwerkingen. Bij gewijzigde omstandigheden zal opnieuw gekeken moeten worden naar dit beleid, met uitgangspunt behoud van een minimaal voorzieningen niveau.
Het belang van kunst en cultuur voor onze samenleving behoeft nauwelijks nog enige uitleg, maar zeker wel blijvende aandacht, ondersteuning en waardering Daarom wil TOP/GemeenteBelangen de belangrijke rol die kunst en cultuur speelt voor de leefbaarheid en het woon- en werkklimaat  van onze gemeente stimuleren en ondersteunen. Er is zoektocht naar plaatsen waar kunstenaars kunnen werken en exposeren. Corona heeft ons de afgelopen twee jaar naar  buiten gestuurd . Onze publieke ruimte is daarmee in feite onze huiskamer geworden. Dat vraagt volgens ons om een andere manier van kijken naar de inrichting van onze “huiskamer” Die omgeving moet niet alleen veilig zijn maar ook prettig om in te vertoeven. Openbaar groen, beelden, gevelkunst, meubilair etcetera kunnen daarbij een bijdrage leveren. De aanleg van een herdenkingspier bij De Griete om de ‘vergeten’ Slag om de Schelde voorgoed de plek in de geschiedenis te geven die het verdient. De inspanningen van Toonbeeld om de belangstelling voor kunst en cultuur aan te wakkeren bij het lager en voortgezet onderwijs, maar ook bij ouderen om ze zo bij de samenleving te betrekken.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen