Programma - TOP GemeenteBelangen

TOP GemeenteBelangen is een lokale politieke organisatie, niet gebonden aan een landelijke ideologie. Het gaat lokaal om een bestuur dat zich verbonden en betrokken voelt met de bevolking en haar belangen dient. Het fundament van TOP GemeenteBelangen zijn de persoonlijke en informele contacten met burgers, bedrijven en organisaties.
Alleen dan ontstaat er in de overtuiging van TOP GemeenteBelangen een klimaat waarin begrip voor elkaars positie, situatie en verantwoordelijkheden ontstaat en zal de kloof tussen overheid en burger langzaam worden gedicht.

TOP GemeenteBelangen zal er dan ook altijd naar streven zo veel mogelijk aanwezig te zijn op plaatsen waar mensen samenkomen om te luisteren naar wat er in de samenleving speelt en proberen ambtelijke en politieke besluitvormingsprocessen zo inzichtelijk en helder mogelijk te maken.

Map marker

TOP GemeenteBelangen – niet links, niet rechts, maar lokaal.

Al 15 jaar een lokaal geluid in een stabiel bestuur.

TOP GemeenteBelangen – nooit een one-issue partij geweest.

TOP GemeenteBelangen – geen modegril, geen spontaan opborrelend splinterpartijtje, maar een tientallen jaren bestuurlijke (college) verantwoordelijkheid nemende lokale partij.

Kies voor een krachtig lokaal geluid, kies TOP GemeenteBelangen; al jaren een bundeling van lokaal gerichte politiek, zonder Haagse inmenging. Voorkom versplintering in het politieke landschap, voorkom het wegvallen van het lokale geluid in een te vormen college. Kies voor continuïteit.

Algemene Zaken

Het wordt steeds belangrijker om bij besluitvorming de mening van anderen te peilen. De tijd dat de overheid zegt hoe het moet ligt achter ons. Er is een toenemend besef dat de wijsheid in de samenleving zit en dat het vooral een kwestie is om die wijsheid te oogsten.

De gemeente Terneuzen is daar al heel actief mee bezig, jaarlijks beleggen we vele bijeenkomsten waar burgers voor uitgenodigd worden om mee te praten over tal van onderwerpen. Vaak gaat dit om direct betrokkenen en belanghebbenden.

Ook onze partij is heel actief in het verzamelen van meningen door vele persoonlijke gesprekken te voeren en breed aanwezig te zijn in de samenleving. Het is het handelsmerk van onze partij. Soms is dat niet genoeg en verdienen onderwerpen een bredere peiling.

Veel gemeenten en organisaties experimenteren met een zogenaamd internetpanel, een online panel van en voor inwoners.  Met wisselende resultaten en deelnames. Het valt niet altijd mee om mensen hier warm voor te maken en ook warm te houden.

TOP GemeenteBelangen vindt het belangrijk genoeg om deze ontwikkeling de komende tijd in de gaten te houden om met ervaring van anderen te bepalen hoe dit instrument in Terneuzen kan worden ingezet om de burger meer te betrekken bij onze besluitvormingsprocessen.

Buitenlandse Zaken

De burgemeester moet de ambassadeur zijn die de belangen van de gemeente, de derde havenstad in Nederland, nationaal en internationaal behartigt.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het blijft een gemeentelijke taak om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan sport en recreatie. De huidige sportaccommodaties dienen ook in de kernen behouden te blijven en laagdrempelig te zijn. Naast de sportieve functie hebben de verenigingen die hier gebruik van maken immers ook een sociale, ontmoetingsfunctie. Juist in de kernen.

De zwembaden in de kernen moeten in stand worden gehouden. Door slim en creatief om te gaan met de mogelijkheden kunnen de zwembaden ook open blijven. De afgelopen 4 jaar is er een accommodatiebeleid opgesteld om de sportvoorzieningen in de kernen te garanderen. Bij gewijzigde omstandigheden zal opnieuw gekeken moeten worden naar dit beleid, met uitgangspunt behoud van een minimaal voorzieningen niveau. Dus geen weglek naar de centrale kernen.

Mensen moeten zolang mogelijk in de leefomgeving kunnen blijven waar ze zich prettig voelen. Bereikbaarheid van voorzieningen en dienstverlening hoeft niet per definitie gelokaliseerd te zijn in dezelfde kern waar zij wonen, maar kan ook bij hun ‘aan huis’ worden gebracht.

Kwaliteit is hierbij een eerste vereiste als het gaat om zorg en welzijn. Als voor sommigen blijkt dat dit financieel niet haalbaar blijkt dan kan de gemeente hierin bijdragen. Voor initiatieven op dit gebied van zorgaanbieders is het belangrijk dat de gemeente hiervoor openstaat, partners eventueel bij elkaar brengt, coördineert, regisseert of faciliteert wanneer nodig.

De wet WMO moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Aandacht moet er blijven dat burgers goed geïnformeerd worden over waar hun mogelijkheden liggen wat betreft tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en zorg aan huis. Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk in een voor hun vertrouwde woonomgeving blijven.

Daarbij ligt de regie voor een groot deel bij de mensen zelf, tijdig realiseren wanneer een woning kan worden aangepast of zich juist de vraag stellen in welke woning ze zouden willen wonen. Hiertoe zijn er vele concepten van “slimme” woningen waarbij direct rekening gehouden wordt met toegankelijkheid, bewoonbaarheid, valveiligheid etc. Ook in de buitenruimte moet er permanente aandacht zijn voor de toegankelijkheid voor minder validen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In Terneuzen ontstaan steeds meer kansen om in de recreatieve sfeer aantrekkelijke trekpleisters te organiseren. Een ontwikkeling waar privaat en publiek samen opgetrokken kan worden. We zien clusters ontstaan waar meer gebruik gemaakt moet worden van de kansen die er liggen door krachten te bundelen.

Bijv. toeristisch recreatiecluster rondom de brug van Sas van Gent. Een prachtig museum, in een gebied met de nodige aandacht voor de watersport en een innovatieve horecaonderneming. Maar aan de overkant een uniek wandel en natuurgebied, met een even innovatieve horecaondernemer. Een extra impuls kan hier nog zijn een opwaardering van het Westdorpse Rondje rond de Kreek. Zorg hier voor logische verbindingen. De overheid kan hier de bindende factor zijn.

Rondom de Kreek in Terneuzen liggen gouden kansen om hier zaken te combineren, van kinderboerderij, natuurspeeltuin, camperplaats, een innovatieve horecaondernemer, …..en nog vele groei en combinatiekansen. Laat ook hier publiek en privaat ondernemerschap samenwerken. Dit kan leiden tot een bloeiende 'Stadsboerderij'.

En zo zijn in meer kernen om solitaire kansen om te bouwen naar gecombineerde kansen. TOP GemeenteBelangen streeft naar een goede en evenwichtige ontwikkeling van alle kernen.

De overheid moet meer zichtbaar zijn op straat. Dit is een gezamenlijke opgave. Gemeentelijk hebben we de wijkcoördinatoren, de Boa's, onze mensen van de buitendienst en de handhavers/toezichthouders . Daarnaast hebben we de politie met de wijkagenten en in vele wijken de buurtcoördinatoren van de (veiligheids-)corporaties.

Uiteraard zal ieder met zijn eigen bevoegdheid de ogen en de oren van de overheid moeten vormen, het eerste aanspreekpunt voor de burger. Kortom: de overheid moet benaderbaar zijn.

De afgelopen jaren is gebleken dat er behoefte is aan meer Boa’s, dit wordt ook door de politie onderschreven. Doordat er veel bij de politie bezuinigd en gecentraliseerd is, hebben zij minder tijd voor taken waarvan de burger verwacht dat er actie op genomen wordt: controle en handhaving. Daarom willen wij ons voor de volgende periode hard maken om meer Boa’s aan te nemen en in deze behoefte te kunnen voorzien.

Al deze mensen moeten samenwerken en kunnen aanvullend aan elkaar zijn zodat er altijd een aanspreekpunt in de wijk of in een dorp aanwezig is. Buurtbemiddeling is daarnaast een prima organisatie bij crisisbeheersing op burenniveau.

De voortdurende aanwezigheid van 'de overheid' heeft ook vooral een functie om de veiligheid en de openbare orde in de samenleving te vergroten. De gemeente dient daarbij tevens gebruik te maken van alle denkbare middelen, zoals camerabewaking maar ook goede straatverlichting, om niet alleen het gevoel van veiligheid te verbeteren maar ook de veiligheid zelf..

TOP GemeenteBelangen constateert dat er al vooruitgang is geboekt in de samenwerking met België, maar verdere intensivering is zeker nodig. Havenfusie is een prachtige ontwikkeling welke een ongekende uitstraling kan hebben voor onze regio. Er wordt nu reeds met grote interesse vanuit Brussel naar ons gebied gekeken, waardoor de spoorlijn waar wij al zoveel jaren voor ijveren, steeds meer als belangrijke ader erkend wordt.

Niet alleen voor goederen, maar ook voor personen zou dit een geweldige verbinding met onze zuiderburen en alle Europese steden kunnen betekenen. Maar er liggen meer kansen. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van het feit dat België ons achterland is en meerwaarde heeft voor verdere ontwikkeling van de regio.

Onze regio ligt in de directe invloedssfeer van de Belgische Randstad (Antwerpen, Gent, Brugge). Deze unieke ligging zal nog verder benut moeten worden. Terneuzen zal zich nóg meer op het zuiden moeten oriënteren.

De samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg is een schoolvoorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Dit moet ook op andere werkvelden verder worden uitgewerkt. Speerpunt voor TOP GemeenteBelangen is samenwerking op het gebied van scholing. Zeer recentelijk hebben België, Nederland en Luxemburg een overeenkomst gesloten dat de hogere diploma’s door deze drie landen automatisch erkend worden. Hierdoor wordt studeren in de het buitenland of juist bij ons, voor iedereen interessanter. Het is belangrijk dat ook in de samenwerking met België voortdurend uit te dragen.

Gelukkig zijn er op gebied van arbeidsmarkt en zorg reeds grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Echter vergt het van beide kanten de nodige inspanningen om, de toch verschillende, culturen te verbinden. Dit vergt een extra inspanning van alle deelnemers. Met begrip voor elkaar moet de samenwerking een meerwaarde hebben.

De huidige instroom van Belgische huizenkopers biedt zeker kansen. Van groot belang hierbij is de integratie in de Terneuzense samenleving en de deelname aan het sociale en culturele leven. Tegelijkertijd is een goede samenwerking tussen de gemeente Hulst en Sluis op allerlei terreinen noodzakelijk.

Zeeuws-Vlaanderen is één gebied. De gemeente heeft de inkoop van goederen en diensten die voor de samenleving van belang zijn in hoge mate geprofessionaliseerd. Deze aanpak levert geld op. Maar er zijn nog meer voordelen te behalen door verregaande inkoopsamenwerking met de andere twee gemeenten en het waterschap. Deze voordelen zijn ook op ICT gebied te halen. Op gebieden waar het voor een gemeente te duur wordt een deskundig ambtenaar aan te trekken moet samenwerking worden gezocht.

TOP GemeenteBelangen wil in de gemeente Terneuzen een goed leefklimaat scheppen voor haar burger zonder op enigerlei wijze gestuurd te worden door of gebonden te zijn aan bestaande landelijke partijen.

Zoals met alle voorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een gemeenschap, is TOP GemeenteBelangen voorstander van een zelfstandig voortbestaan van (sport-)verenigingen. Echter niet als doel op zich. Als fuseren een antwoord is om te voorkomen dat (sport-)verenigingen wegkwijnen, dan moet de gemeente daar binnen de grenzen van het mogelijke medewerking aan verlenen.

TOP GemeenteBelangen ziet het verenigingsleven als een van de belangrijkste middelen om de leefbaarheid en eigen identiteit van de kleine kernen te versterken. Niet alleen de gemeente kan hierin een rol spelen. TOP GemeenteBelangen ziet ook een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en woningcorporaties die er belang bij hebben dat hun medewerkers en huurders in een zo aantrekkelijk mogelijke leefomgeving wonen.

TOP GemeenteBelangen is een partij voor alle leeftijden en dus is TOP GemeenteBelangen ook een partij voor 55+ en zal zich inzetten voor die groep “ouderen” welke zich niet begrepen voelen door de politiek. TOP GemeenteBelangen wil voor hen een partij zijn waar ze zich thuis kunnen voelen.

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Naast de kanaalzone is het omringende platteland een belangrijke economische factor. Het is daarom zaak dat ook hier een goede afweging gemaakt wordt tussen de vele functies van het platteland. TOP GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de agrarische sector de ruimte krijgt zich te blijven ontwikkelen, zodat deze ook in de toekomst een gezonde bedrijfstak blijft.

Gezond voedsel, een vitaal platteland en klimaat. Boeren zijn onmisbaar om deze vraagstukken aan te pakken. Het zijn immers de boeren die het voedsel produceren. Dit vergt een zorgvuldige afweging tussen de economische en ecologische belangen. Het op een realistische wijze omgaan met de flora- en faunawetgeving. De agrarische en toeristische belangen zullen steeds meegenomen worden in de verdere verduurzaming van het buitengebied.

Met goed en regelmatig overleg zullen de belangen zo afgewogen worden dat er steeds win-win situaties kunnen ontstaan. Met kennis van zaken moet de gemeente de landbouw sectoren kunnen ondersteunen en een volwaardige gesprekspartner zijn. Goede communicatie richting ondernemers d.m.v. een goed werkend landbouw loket.

TOP GemeenteBelangen is voor vrijheid van godsdienst en andere religies en vindt dat het uitdragen van haat gerechtelijk moet worden vervolgd. De Nederlandse grondwet staat boven alle godsdienst en religies.

Financiën

In een periode dat de markt erg terughoudend is geweest met investeren (zelfs alleen bezig met overleven) hebben wij als gemeente met flinke investeringen in de openbare ruimte, algemene voorzieningen en onderwijs, financieel de nodige offers gebracht.

Dit heeft geleid tot een (weliswaar verantwoorde) serieuze schuldenlast. In de afgelopen 4 jaar heeft daar reeds een inhaalslag plaatsgevonden, de schuldenlast daalt. Echter voor de komende 4 jaar zien we een meerjarenbegroting met een positief resultaat zonder verhoging van de tarieven.

 TOP GemeenteBelangen steekt in op de handhaving van de huidige tarieven. Slechts bij zware, noodzakelijke investeringen kan een maximale stijging van de tarieven plaatsvinden ter hoogte van de inflatiecorrectie.

TOP GemeenteBelangen wil dat de gemeente zich inspant om bij grote bouwopdrachten en aanbestedingen vooral ook lokale aannemers en architecten aan bod te laten komen. Hiervoor moet een werkbare oplossing worden bedacht waarbij een optie kan zijn om bij aanbestedingen grote partijen te verplichten regionale partijen een boterham te gunnen.

Uitvoerders van werken voor de gemeente hebben een inspanningsverplichting om bij de uitvoering van het werk een deel uit te laten voeren door mensen die op dat moment een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

TOP GemeenteBelangen vindt dat er in de volgende raadsperiode onderzoek moet komen naar de mogelijkheid en bereidheid om de kosten voor onderhoud van een graf de eerste tien jaar (1010 euro) geheel of gedeeltelijk uit de algemene middelen te betalen. Daarmee kan de rekening om begraven te worden van 1921 naar 913 euro zakken, wat meer dan een halvering betekent van het tarief. Hierdoor wordt de keus voor nabestaanden om te kiezen voor begraven of cremeren niet langer meer mede bepaald door de portemonnee.

 

Korting geven op de tarieven voor de lijkbezorging klinkt eenvoudig, maar zo simpel ligt dat niet. De wet Markt en Overheid kijkt mee. Want als een gemeente activiteiten verricht die ook door marktpartijen kunnen worden gedaan dan moet die partij ook een eerlijke kans krijgen om een boterham te verdienen. Er mag geen sprake van oneerlijke concurrentie zijn. De gemeente is dan ook verplicht alle integrale kosten die te maken hebben met de exploitatie van de begraafplaatsen door te rekenen in de tarieven. Dat heet kostendekkendheid van de tarieven.

 

Een gemeente kan daar onderuit komen door de activiteiten op de begraafplaatsen als algemeen belang te bestempelen. Dat is een beslissing van de gemeenteraad. Dan hoef je de rekening niet volledig bij de nabestaanden te leggen, maar is het ook mogelijk om alle burgers mee te laten betalen aan het onderhoud van de begraafplaatsen en daarvoor dus algemene middelen (geld van iedereen) in te zetten. Maar daarvoor moet er wel eerst een procedure gevolgd worden waarbij marktpartijen in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich hierover te kunnen uitspreken.

 

TOP GemeenteBelangen wil onderzocht hebben of een toets in het kader van de wet Markt en Overheid wel nodig is als de gemeente besluit om een korting op de tarieven alleen maar toe te passen op de eerste termijn van tien jaar.

 

De gemiddelde periode dat een graf blijft liggen is 40 jaar (landelijke gegevens), maar dat is geen wettelijke verplichting. De wettelijke verplichting is dat een graf 10 jaar onberoerd moet blijven. Dat heet de zogenaamde grafrust die gerespecteerd moet worden. Daarbij hoort ook automatisch een verplichte periode van onderhoud van tien jaar. Nabestaanden moeten die onderhoudskosten, plus grafrechten, de kosten van grafdelving en het ruimen in één keer betalen bij de uitgifte van het graf. De burger kan hier geen andere keus in maken. Dat is de wet. Dezelfde wet verplicht de gemeente ook burgers minimaal een plaats aan te bieden en te exploiteren waar mensen begraven kunnen worden, een begraafplaats dus. Dat heet de zogenaamde zorgplicht. De gemeente heeft daarin ook geen keuzevrijheid. En die zorgplicht geldt voor de eerste periode van tien jaar.

 

Commerciële partijen die uit het oogpunt van winstbejag een begraafplaats willen exploiteren hebben die zorgplicht niet. En daarom denkt TOP GemeenteBelangen dat er die eerste tien jaar nooit sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie. Uiteraard hebben commerciële partijen ook de grafrust van tien jaar te respecteren en daarmee rekening te houden bij hun exploitatie. Maar als de redenering juist is dat bedrijven altijd voordeliger kunnen werken dan overheidsbedrijven omdat bedrijven minder overheadkosten hebben en efficiënter kunnen werken, dan is er een gerede kans dat gerekend over een exploitatieperiode van 40 jaar, een nabestaande goedkoper uit is bij een commerciële partij dan bij een gemeente. En dat zonder dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

 

Daarom denkt TOP GemeenteBelangen dat het verantwoord en verdedigbaar om de in periode van verplichte grafrust de 100 procent kostendekkendheid los te laten en de hele bevolking mee te laten betalen aan deze ‘algemene voorziening’. Uiteraard moet dit onderzoek ook worden uitgevoerd in relatie tot het reeds aangekondigde onderzoek naar het gewenste niveau van onderhoud en toekomstig beheer en uitbestedingsbeleid van de begraafplaatsen.

Infrastructuur en Waterstaat

Veel is er de afgelopen 9 maanden over Dethon gezegd en geschreven. Vanaf het moment dat er een nieuwe richting voor Dethon werd uitgezet heeft TOP GemeenteBelangen zich tot doel gesteld Dethon als bedrijf in stand te willen houden voor de kwetsbare doelgroep die hier met trots werkt. Een zinvolle dagbesteding en een bedrijf voor mensen die met voldoening naar hun werk gaan.

Dit voor een ieder naar vermogen, want Dethon kan een beschutte werkplek bieden voor degenen die daar werken. Daarom staat voor TOP GemeenteBelangen voorop dat het belangrijkste is de garantie te kunnen geven dat deze doelgroep niet in het water valt. De komende besluitvorming hierover kan niet eenzijdig genomen worden.

Er liggen nu een aantal onderzoeken op tafel naar aanleiding van een eerste rapport. Deze resultaten en toevoegingen van alle disciplines die hier bij betrokken zijn, zullen voor ons bepalend gaan worden welke variant voor een toekomstbestendig Dethon passend is.

De opgave is om te zorgen voor een goed vangnet voor de groep die het verst van de arbeidsmarkt staat. Dethon is in deze een middel om te komen tot een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. Maar Dethon mag nooit een doel op zich worden. De (kwetsbare) cliënt staat voorop.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de gemeente met gezond verstand om moet gaan met vragen en (bouw-) aanvragen van burgers en bedrijfsleven. Uiteraard is de bestaande wetgeving en regelgeving leidend bij de beantwoording maar deze mogen niet als knellend keurslijf worden gehanteerd of worden ervaren.

Dit vraagt telkens om een positieve benadering waarbij het vertrekpunt binnen de afgesproken kaders is gericht op het verlenen van medewerking en dat burgers, bedrijfsleven en instellingen het gevoel krijgen dat de gemeente haar rol als dienstverlenende organisatie optimaal probeert waar te maken.

TOP GemeenteBelangen wil graag dat de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen investeren in de aanschaf en exploitatie van een zogenaamde dienstbus. Dit vanuit gedachte: veel bewindslieden in Nederland hebben de beschikking over een dienstauto, waarom kan er dan geen dienstbus voor de bevolking zijn?

Anders dan de dienstauto is het niet de bedoeling deze bus in te zetten voor simpel vervoer van A naar B. Deze bus moet volgens TOP GemeenteBelangen vooral worden in gezet om groepen bewoners van kernen, voor wie de eenzaamheid en isolatie op de loer ligt, met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk de delen van Zeeuws-Vlaanderen te verkennen of te bezoeken die doorgaans voor die groep moeilijk te bereiken is.

Om zo de omgang met elkaar en de liefde voor cultuur en kennis van de regio te stimuleren. Een praktische uitvoering zou kunnen zijn om per toerbeurt elke kern in Zeeuws-Vlaanderen een of meerdere keren per jaar opstapplaats te laten zijn voor een groep geïnteresseerde bewoners, maximaal 50 per bustocht, die er samen op uittrekt naar een ander deel in Zeeuws-Vlaanderen, het zij voor een bedrijfsbezoek, een museumbezoek of andere bezienswaardigheden of welke sociaal-maatschappelijke invulling dan ook.

Het bijbrengen van kennis over de streek en de cultuur zou in samenwerking met het Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen kunnen gebeuren. De bus kan ook ingezet worden voor bestuurlijke en ambtelijke verkenningen.

De samenwerking tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten kan veel beter. Ook hier geldt dat elkaar leren kennen, elkaar tegenkomen en het gezamenlijk zaken ondernemen, ook grensoverschrijdend met de Belgische buurgemeenten waar in het samenwerkingsverband ook nog veel te behalen is, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de algehele samenwerking.

Bij nadere uitwerking van dit idee komen wellicht nog meer toepassingen aan bod. Een idee is om vooral een duurzame bus aan te schaffen die het milieu minimaal belast. De bus zou dan ook kunnen worden ingezet voor bewustwordingscampagnes op het gebied van energiebesparing en afvalscheiding etcetera.  Al dan niet in samenwerking met andere partijen.

TOP GemeenteBelangen constateert een aanhoudende roep om kostbare infrastructurele verkeersmaatregelen om de veiligheid op de weg en in wijken te vergroten. Dit terwijl de gekozen oplossingen zoals verkeersdrempels enzovoort, vaak niet het gewenste resultaat opleveren omdat nu eenmaal het gedrag van mensen bepalend is voor het uiteindelijke resultaat.

TOP GemeenteBelangen vindt dat er oplossingen gezocht moeten worden in gedragsverandering en het creëren van verantwoordelijkheidsgevoel bij weggebruikers. Dit betekent dat de gemeente ook hier moet investeren in persoonlijk contact met wijken en omwonenden waar het ontbreken van voldoende verkeersveiligheid het leefklimaat aantast. Burgerparticipatie!

TOP GemeenteBelangen is ook voorstander van een eenduidig parkeer- en verkeersbeleid dat geen vragen oproept maar vragen beantwoordt. Dit vergt voor de kern Terneuzen een beter verkeerscirculatieplan. Een simpele en eenduidige verwijzing naar de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid/-garages.

Daarnaast zullen de vele ontwikkelingen rondom de Axelse Dam, de Tractaatweg, Laan van Othene, Maintenance Value Park en de nieuwe sluizen invloed hebben op de verkeersstromen. In een zeer vroeg stadium moet nagedacht worden en maatregelen genomen worden om deze nieuwe situatie verkeerstechnisch goed te regelen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

TOP GemeenteBelangen vindt dat het Podium van Zaamslag en jongerencentrum De Pit in Terneuzen de komende periode meer armslag moet krijgen om de belangrijke rol die ze hebben als podium voor kunst en cultuur en ontmoetingsplaats verder uit te bouwen. Vooral De Pit verdient extra aandacht. Gelet op de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, de vraag naar jongerenhuisvesting en de noodzaak om jongeren voor de streek te behouden is er veel aan gelegen om het vestigingsklimaat zo optimaal mogelijk te maken. De Pit kan bijdragen aan de verbetering van dat klimaat en het binden van jongeren aan en verbinden van jongeren met de regio.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de raad meer zeggenschap moet krijgen over nieuwe en incidentele subsidieaanvragen voor activiteiten of evenementen op het gebied van kunst en cultuur.

Nu worden nieuwe aanvragen inclusief de honorering ervan beoordeeld door het college van B en W. Het college heeft daarbij de mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van de subsidieverordening zoals door de raad is vastgesteld. Dat moet anders.

Een mogelijkheid om dit in de praktijk te brengen is om elk raadslid een budget van 1500 euro te geven, opgeknipt in zes vouchers van 250 euro waarmee ze maximaal zes keer per jaar (250 euro per evenement) en minimaal één keer per jaar (voor het volledige bedrag van 1500) een activiteit kunnen ondersteunen. Zo komt er jaarlijks een bedrag van 46.500 euro (of meer als de raad dat nodig vindt) beschikbaar voor uitgaven boven de reguliere subsidieverstrekkingen.

 

Het werkt dan als volgt. De betreffende aanvraag wordt voorgelegd aan de raad, elk raadslid kan vervolgens aangeven of hij of zijn en met welk bedrag het verzoek al dan niet wil honoreren. Alle bijdragen van de 31 raadsleden opgeteld vormen dan het bedrag waar de aanvrager op kan rekenen. Met deze manier van werken krijgt de totale bevolking, die rechtstreeks een beroep kan doen op haar volksvertegenwoordigers of via de sociale media worden opgeroepen hun mening te geven, meer greep op de keuzes die gemaakt worden. Het biedt ook de mogelijkheid om aanvragen meer vanuit het hart dan vanuit de ratio te beoordelen.

Hoewel de raad met groots mogelijke zorgvuldigheid de subsidieverordening zo heeft vastgesteld dat subjectieve elementen bij de afweging nauwelijks nog kunnen voorkomen, blijven er altijd aanvragen komen die je soms met je gevoel wel wil honoreren.

Een evenement kan ook gewoon leuk of sympathiek zijn om een keer een kans te geven. Of sommige initiatiefnemers gun je gewoon een bijdrage. Met zo'n onderbouwing kom je doorgaans niet in aanmerking voor subsidie. Straks kan dat wel.

 

De gemeente kende ooit het fenomeen ''cultuurprijs'' om mensen en instanties die zich verdienstelijk maken op het gebied van de kunst en cultuur te prijzen.

TOP GemeenteBelangen is er voorstander van om die prijs weer in ere te herstellen.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De traditie om de bevrijding te herdenken vindt vooral nog in Axel plaats.

TOP GemeenteBelangen vindt dat initiatieven op het gebied van de 75-jarige herdenking, waar dan ook binnen de gemeente, ondersteuning verdienen.

De provincie en de vier grote steden binnen het ''Z4 verband'', Terneuzen, Goes, Middelburg en Vlissingen werken aan een programma om de culturele infrastructuur in Zeeland te versterken. Het streven is om het rijk te verleiden extra cultuurgeld naar Zeeland toe te laten vloeien. Dit alles om de steden aantrekkelijker te maken voor bezoek en vestiging om zo ook de leefbaarheid op peil te houden.

TOP GemeenteBelangen vindt het een goed streven om landelijke bronnen aan te boren, maar vindt dat Zeeland ook een eigen verantwoordelijkheid heeft en zelf ook nog meer middelen kan vrijmaken om het cultuurklimaat verder te versterken. Provincie en gemeenten subsidiëren musea en evenementen voor alle inwoners van Zeeland. Om deze voorzieningen in stand te kunnen houden is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk bezoekers trekken. De tol voor de Westerscheldetunnel kan moeilijk als stimulans worden gezien om dit doel te bereiken.

TOP GemeenteBelangen is er voorstander van om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken, maar beseft ook dat de politieke realiteit daarvoor nog weinig ruimte biedt. TOP GemeenteBelangen vindt wel dat er tussentijds een uitzondering kan worden gemaakt voor het bezoek aan culturele instellingen en evenementen. Dit is vrij eenvoudig te realiseren door bezoekers, op vertoon van de identiteitskaart, een korting te geven op het toegangsbewijs en die korting te betalen uit de opbrengsten van de tunnelgelden. Het aantal passages door de WST neemt nog steeds toe, waardoor de inkomsten stijgen, ten gunste van de exploitatie. Volgens TOP GemeenteBelangen ontstaat daardoor financiële ruimte om dit initiatief te ondersteunen.

De identiteit en kwaliteit van de verschillende basisscholen is belangrijk, maar eveneens belangrijk is dat basisonderwijs bereikbaar is voor de inwoners van een kern en zodoende bijdraagt aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van een kern. Naast onderwijs is een basisschool namelijk bij uitstek een verzamelpunt die inwoners van een kern bij elkaar brengt en daardoor ook een sterk sociaal karakter heeft.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de gemeente moet streven naar een betere integratie van onze Zuiderburen die hier komen wonen. Op het moment dat ze hier komen wonen moeten (toekomstige ) bewoners bekend gemaakt worden met de hoge onderwijsgraad van onze basisscholen alsook de aanwezige voorzieningen.

In de basisschool ontwikkeling moet intensief gekeken worden naar het nieuwe concept van het Integrale Kind Centrum. Dit wordt steeds verder ontwikkeld, maar vergt nog de nodige afstemming tussen de verschillende instanties. Laat ons niet te veel remmen door elkaar tegensprekende wet-en regelgeving, maar ons concentreren daar waar het omgaat: een onbezorgde opvoeding van onze jeugd. Dit zal voor de komende 4 jaar ook weer de nodige investeringen vergen in huisvesting. Pak dit op in nauwe samenspraak met de omgeving en probeer als schoolbesturen ook over uw schaduw heen te stappen.

Indien lokalen leeg komen te staan moet worden gezocht naar multifunctionele mogelijkheden om deze lokalen zo goed mogelijk te benutten.

Het voortgezet onderwijs staat onder grote druk, terwijl het ó zo belangrijk is voor de regio. Er lopen via verschillende Taskforces en Onderwijsautoriteiten allerlei ontwikkel processen.

TOP GemeenteBelangen is voorstander om hier gezamenlijk stappen in te zetten. Gemeentegrens overschrijdend. Het is van belang, zoals in het basisonderwijs, dat de schoolbesturen oude dogma's achter zich laten en zich richten op één ding: goed onderwijs voor onze jeugd. Vanuit de gemeente zal uiterst kritisch gekeken moeten worden of de onvermijdelijke huisvestingsvraag ingegeven is door het gezamenlijke doel. Kortom geen steen wordt overbodig gelegd.

De stappen die reeds gezet zijn om ook het technisch onderwijs te bevorderen moeten doorgezet worden. Het kan niet zo zijn dat het bedrijfsleven schreeuwt om jonge goed opgeleide mensen en dat we dat niet kunnen leveren. Ook dit vergt een gezamenlijke aanpak. De ROC’s zijn sterk praktisch gericht. Er moet worden gestreefd naar een  blijvende  samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven zowel lokaal als in heel Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente kan hierin een voorbeeldfunctie hebben door faciliterend te zijn.

Om – onderdelen van – ROC’s levensvatbaar te houden/maken en kwalitatief sterk, moeten minder logische samenwerkingsvormen niet uit de weg worden gegaan.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De verdere digitalisering van onze maatschappij is een ontwikkeling die we niet kunnen en ook niet willen tegenhouden. Een appje, een mailtje of een berichtje op Facebook behoort bij velen tot de standaard uitrusting communicatiemiddelen.

Ook de gemeente werkt hiermee en slaagt er uitstekend in om onze burgers op die manier te bedienen.

TOP GemeenteBelangen is echter altijd voorstander gebleven van persoonlijk contact. Daar moet altijd tijd en ruimte voor zijn, want een risico van sociale media is dat we elkaar niet altijd even goed begrijpen en dat hetgeen wat we willen overbrengen door de beperkingen van het medium niet het beoogde effect biedt.

Daarom vindt TOP GemeenteBelangen het van belang dat er in onze dienstverlening mensen altijd de mogelijkheid moeten hebben om persoonlijk contact te hebben met onze baliemedewerkers. De gemeente hanteert de slogan ‘digitaal ideaal’. TOP GemeenteBelangen kiest voor ‘digitaal normaal’

Er is al veel verbetering geboekt in de snelheid waarmee contact met de burgers wordt gelegd, als deze bellen, een brief of een e-mail schrijven of een MOR melding doen. Het blijft voor TOP GemeenteBelangen een continue punt van aandacht om dit proces te blijven verfijnen.

Zeeuws Vlaanderen, en daarmee ook Terneuzen, krijgt te maken met een verandering in de bevolkingsopbouw. Dit betreft het aantal inwoners, een steeds veranderende verhouding tussen jong en oud, en de samenstelling van huishoudens; van meerpersoons tot alleenstaand.

Helaas wordt de bevolkingsontwikkeling te vaak met de naam Krimp aangeduid en worden we geschaard in het rijtje Zuid Limburg en Oost Groningen. De sterke benadrukking van deze krimp gaat uiteindelijk leiden tot een uitermate negatief imago. We zullen veel meer moeten uitgaan van de kansen die de ontwikkeling biedt, de regio heeft zo veel moois te bieden. TOP GemeenteBelangen spreekt niet van Krimp maar van KANS.

Deze kennis is in de afgelopen 8 jaar opgebouwd middels heel veel onderzoek. Echter met deze kennis moeten we nu aan de gang. De woningmarkt is flink in beweging en we zullen  bijna dagelijks de prioriteiten moeten bijstellen. Na een aanvankelijk erg 'halsstarrige' opstelling van hogere overheden werden kernen op slot gezet. Door constructief overleg en het als gemeente Terneuzen kunnen overleggen van degelijk onderbouwde plannen is er nu veel meer mogelijk.

Dit betekent voor de komende 4 jaar volop investeren in woningbouw (nieuw of aanpassen aan behoefte). Hier liggen ook volop kansen voor de kernen. In een goed samenspel met de bewoners, ontwikkelaars, makelaars en corporaties zal de gemeente laten bouwen naar behoefte. En NIET voor leegstand: een gezamenlijke opgave.

Dit betekent: mogelijkheden voor jongeren, zelf betaalbaar bouwen of betaalbaar kunnen kopen of huren. Voor ouderen met aangepaste bouw kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Dit hoeft niet altijd in nieuwbouw. Met eenvoudige en slimme middelen kan men heel lang in eigen huis blijven wonen.

TOP GemeenteBelangen staat voor fijn wonen voor een ieder. Daarnaast zal een flinke impuls gegeven moeten worden aan de buitenruimte. Veel groen ('een groene stad is een gezonde stad') en aanleg van waterpartijen (noodzakelijk voor de enorme opgave die we hebben in het kader van de klimaatverandering, 'waterproof worden van de stad'.)

Na de bezuinigingen van de laatste jaren en de daar aan relateerde problemen voor wat betreft het bijhouden en aanplanten van het gemeentelijk groen, kan er gekeken worden of er weer naar een vaste ploeg medewerkers per wijk of kern gegaan kan worden.

Economische zaken en klimaat

TOP GemeenteBelangen vindt dat bedrijven in Terneuzen de mogelijkheid moeten hebben om uit te breiden en zich te ontwikkelen. De verdere economische en industriële ontwikkeling van de Kanaalzone is dé belangrijkste drager van onze welvaart en ons voorzieningenniveau.

TOP GemeenteBelangen realiseert zich dat de grens zijn voor- maar ook nadelen heeft. De verschillen in belastingen en regelgeving kan voor ondernemers een zeer nadelig effect hebben. Al jaren wordt vanuit onze partij aangedrongen op aangepast beleid vanuit de Randstad. Met de mond wordt vaak beleden dat de grensregio's extra aandacht verdienen. Echter verder dan dat komt men niet.

Indien er goede, out of the box, ideeën geopperd worden, worden deze zeer snel weer de kop ingedrukt. 'Ze passen niet in landelijke of Europese regelgeving'. Nee, dat snappen we, daarom zijn de ideeën ook innovatief. Kortom: wij willen een sterkere regionale lobby in Den Haag dat deze grenssituaties op een meer evenwichtige manier aanpakt. Zoals wij lokaal denken: MAATWERK. Probeer eens buiten de lijntjes te kleuren.

TOP GemeenteBelangen wil dus een vereenvoudiging van regels. Gelukkig biedt de nieuwe Omgevingswet hiervoor volop kansen. Zoals TOP GemeenteBelangen reeds langer propageert: veel meer flexibiliteit, meer inbreng van onderaf. Kortom: de burger is mede aan zet om toekomstige planvorming mogelijk te maken. De initiatieven in Sas van Gent (In je Sas in Sas) en Hoek (met dorpsraad komen tot nieuw omgevingsplan) zijn hiervan goede voorbeelden.

Tevens regelmatig overleg met ondernemers/MKB ten einde dicht naast de ondernemers te staan. Detailhandels-loket met goede doorverwijzing. Aandacht voor ondernemerschap t.a.v. het onderwijs. Kleinschalige bedrijven zoveel mogelijk in stand houden. Indien nodig en/of gewenst herbestemming van bestaande winkelgebieden i.p.v. nieuwbouw en uitbreiding. Gebruik blijven maken van externe financiers.

Samen met de gesprekspartners in het MKB op zoek naar oplossingen voor de veranderende functie van de kernwinkelgebieden. De vele instrumenten die er zijn zo snel mogelijk onderzoeken en oppakken. Te denken valt aan 'binnenstedelijke ruilverkaveling', 'toestaan van een grotere diversiteit aan functies', 'jonge mensen kansen geven om onorthodoxe ideeën uit te werken (zij zijn de toekomst) en ze niet gelijk te ontmoedigen'; kortom innovatie.

Gehouden tegen het licht van de veranderingen in de samenstelling van de bevolking speelt behoud van werkgelegenheid in de regio een nog belangrijkere rol. TOP GemeenteBelangen kiest derhalve voor een flexibele en creatieve opstelling van de gemeente om kansen op uitbreiding van werkgelegenheid optimaal te benutten. Waar botsing met milieu, natuurwaarden en leefbaarheid dreigt is het zaak om samen met belanghebbenden voor breed gedragen oplossingen te zorgen.

Algemene Zaken

Het wordt steeds belangrijker om bij besluitvorming de mening van anderen te peilen. De tijd dat de overheid zegt hoe het moet ligt achter ons. Er is een toenemend besef dat de wijsheid in de samenleving zit en dat het vooral een kwestie is om die wijsheid te oogsten.

De gemeente Terneuzen is daar al heel actief mee bezig, jaarlijks beleggen we vele bijeenkomsten waar burgers voor uitgenodigd worden om mee te praten over tal van onderwerpen. Vaak gaat dit om direct betrokkenen en belanghebbenden.

Ook onze partij is heel actief in het verzamelen van meningen door vele persoonlijke gesprekken te voeren en breed aanwezig te zijn in de samenleving. Het is het handelsmerk van onze partij. Soms is dat niet genoeg en verdienen onderwerpen een bredere peiling.

Veel gemeenten en organisaties experimenteren met een zogenaamd internetpanel, een online panel van en voor inwoners.  Met wisselende resultaten en deelnames. Het valt niet altijd mee om mensen hier warm voor te maken en ook warm te houden.

TOP GemeenteBelangen vindt het belangrijk genoeg om deze ontwikkeling de komende tijd in de gaten te houden om met ervaring van anderen te bepalen hoe dit instrument in Terneuzen kan worden ingezet om de burger meer te betrekken bij onze besluitvormingsprocessen.

Buitenlandse Zaken

De burgemeester moet de ambassadeur zijn die de belangen van de gemeente, de derde havenstad in Nederland, nationaal en internationaal behartigt.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het blijft een gemeentelijke taak om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan sport en recreatie. De huidige sportaccommodaties dienen ook in de kernen behouden te blijven en laagdrempelig te zijn. Naast de sportieve functie hebben de verenigingen die hier gebruik van maken immers ook een sociale, ontmoetingsfunctie. Juist in de kernen.

De zwembaden in de kernen moeten in stand worden gehouden. Door slim en creatief om te gaan met de mogelijkheden kunnen de zwembaden ook open blijven. De afgelopen 4 jaar is er een accommodatiebeleid opgesteld om de sportvoorzieningen in de kernen te garanderen. Bij gewijzigde omstandigheden zal opnieuw gekeken moeten worden naar dit beleid, met uitgangspunt behoud van een minimaal voorzieningen niveau. Dus geen weglek naar de centrale kernen.

Mensen moeten zolang mogelijk in de leefomgeving kunnen blijven waar ze zich prettig voelen. Bereikbaarheid van voorzieningen en dienstverlening hoeft niet per definitie gelokaliseerd te zijn in dezelfde kern waar zij wonen, maar kan ook bij hun ‘aan huis’ worden gebracht.

Kwaliteit is hierbij een eerste vereiste als het gaat om zorg en welzijn. Als voor sommigen blijkt dat dit financieel niet haalbaar blijkt dan kan de gemeente hierin bijdragen. Voor initiatieven op dit gebied van zorgaanbieders is het belangrijk dat de gemeente hiervoor openstaat, partners eventueel bij elkaar brengt, coördineert, regisseert of faciliteert wanneer nodig.

De wet WMO moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Aandacht moet er blijven dat burgers goed geïnformeerd worden over waar hun mogelijkheden liggen wat betreft tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en zorg aan huis. Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk in een voor hun vertrouwde woonomgeving blijven.

Daarbij ligt de regie voor een groot deel bij de mensen zelf, tijdig realiseren wanneer een woning kan worden aangepast of zich juist de vraag stellen in welke woning ze zouden willen wonen. Hiertoe zijn er vele concepten van “slimme” woningen waarbij direct rekening gehouden wordt met toegankelijkheid, bewoonbaarheid, valveiligheid etc. Ook in de buitenruimte moet er permanente aandacht zijn voor de toegankelijkheid voor minder validen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In Terneuzen ontstaan steeds meer kansen om in de recreatieve sfeer aantrekkelijke trekpleisters te organiseren. Een ontwikkeling waar privaat en publiek samen opgetrokken kan worden. We zien clusters ontstaan waar meer gebruik gemaakt moet worden van de kansen die er liggen door krachten te bundelen.

Bijv. toeristisch recreatiecluster rondom de brug van Sas van Gent. Een prachtig museum, in een gebied met de nodige aandacht voor de watersport en een innovatieve horecaonderneming. Maar aan de overkant een uniek wandel en natuurgebied, met een even innovatieve horecaondernemer. Een extra impuls kan hier nog zijn een opwaardering van het Westdorpse Rondje rond de Kreek. Zorg hier voor logische verbindingen. De overheid kan hier de bindende factor zijn.

Rondom de Kreek in Terneuzen liggen gouden kansen om hier zaken te combineren, van kinderboerderij, natuurspeeltuin, camperplaats, een innovatieve horecaondernemer, …..en nog vele groei en combinatiekansen. Laat ook hier publiek en privaat ondernemerschap samenwerken. Dit kan leiden tot een bloeiende 'Stadsboerderij'.

En zo zijn in meer kernen om solitaire kansen om te bouwen naar gecombineerde kansen. TOP GemeenteBelangen streeft naar een goede en evenwichtige ontwikkeling van alle kernen.

De overheid moet meer zichtbaar zijn op straat. Dit is een gezamenlijke opgave. Gemeentelijk hebben we de wijkcoördinatoren, de Boa's, onze mensen van de buitendienst en de handhavers/toezichthouders . Daarnaast hebben we de politie met de wijkagenten en in vele wijken de buurtcoördinatoren van de (veiligheids-)corporaties.

Uiteraard zal ieder met zijn eigen bevoegdheid de ogen en de oren van de overheid moeten vormen, het eerste aanspreekpunt voor de burger. Kortom: de overheid moet benaderbaar zijn.

De afgelopen jaren is gebleken dat er behoefte is aan meer Boa’s, dit wordt ook door de politie onderschreven. Doordat er veel bij de politie bezuinigd en gecentraliseerd is, hebben zij minder tijd voor taken waarvan de burger verwacht dat er actie op genomen wordt: controle en handhaving. Daarom willen wij ons voor de volgende periode hard maken om meer Boa’s aan te nemen en in deze behoefte te kunnen voorzien.

Al deze mensen moeten samenwerken en kunnen aanvullend aan elkaar zijn zodat er altijd een aanspreekpunt in de wijk of in een dorp aanwezig is. Buurtbemiddeling is daarnaast een prima organisatie bij crisisbeheersing op burenniveau.

De voortdurende aanwezigheid van 'de overheid' heeft ook vooral een functie om de veiligheid en de openbare orde in de samenleving te vergroten. De gemeente dient daarbij tevens gebruik te maken van alle denkbare middelen, zoals camerabewaking maar ook goede straatverlichting, om niet alleen het gevoel van veiligheid te verbeteren maar ook de veiligheid zelf..

TOP GemeenteBelangen constateert dat er al vooruitgang is geboekt in de samenwerking met België, maar verdere intensivering is zeker nodig. Havenfusie is een prachtige ontwikkeling welke een ongekende uitstraling kan hebben voor onze regio. Er wordt nu reeds met grote interesse vanuit Brussel naar ons gebied gekeken, waardoor de spoorlijn waar wij al zoveel jaren voor ijveren, steeds meer als belangrijke ader erkend wordt.

Niet alleen voor goederen, maar ook voor personen zou dit een geweldige verbinding met onze zuiderburen en alle Europese steden kunnen betekenen. Maar er liggen meer kansen. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van het feit dat België ons achterland is en meerwaarde heeft voor verdere ontwikkeling van de regio.

Onze regio ligt in de directe invloedssfeer van de Belgische Randstad (Antwerpen, Gent, Brugge). Deze unieke ligging zal nog verder benut moeten worden. Terneuzen zal zich nóg meer op het zuiden moeten oriënteren.

De samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg is een schoolvoorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Dit moet ook op andere werkvelden verder worden uitgewerkt. Speerpunt voor TOP GemeenteBelangen is samenwerking op het gebied van scholing. Zeer recentelijk hebben België, Nederland en Luxemburg een overeenkomst gesloten dat de hogere diploma’s door deze drie landen automatisch erkend worden. Hierdoor wordt studeren in de het buitenland of juist bij ons, voor iedereen interessanter. Het is belangrijk dat ook in de samenwerking met België voortdurend uit te dragen.

Gelukkig zijn er op gebied van arbeidsmarkt en zorg reeds grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Echter vergt het van beide kanten de nodige inspanningen om, de toch verschillende, culturen te verbinden. Dit vergt een extra inspanning van alle deelnemers. Met begrip voor elkaar moet de samenwerking een meerwaarde hebben.

De huidige instroom van Belgische huizenkopers biedt zeker kansen. Van groot belang hierbij is de integratie in de Terneuzense samenleving en de deelname aan het sociale en culturele leven. Tegelijkertijd is een goede samenwerking tussen de gemeente Hulst en Sluis op allerlei terreinen noodzakelijk.

Zeeuws-Vlaanderen is één gebied. De gemeente heeft de inkoop van goederen en diensten die voor de samenleving van belang zijn in hoge mate geprofessionaliseerd. Deze aanpak levert geld op. Maar er zijn nog meer voordelen te behalen door verregaande inkoopsamenwerking met de andere twee gemeenten en het waterschap. Deze voordelen zijn ook op ICT gebied te halen. Op gebieden waar het voor een gemeente te duur wordt een deskundig ambtenaar aan te trekken moet samenwerking worden gezocht.

TOP GemeenteBelangen wil in de gemeente Terneuzen een goed leefklimaat scheppen voor haar burger zonder op enigerlei wijze gestuurd te worden door of gebonden te zijn aan bestaande landelijke partijen.

Zoals met alle voorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een gemeenschap, is TOP GemeenteBelangen voorstander van een zelfstandig voortbestaan van (sport-)verenigingen. Echter niet als doel op zich. Als fuseren een antwoord is om te voorkomen dat (sport-)verenigingen wegkwijnen, dan moet de gemeente daar binnen de grenzen van het mogelijke medewerking aan verlenen.

TOP GemeenteBelangen ziet het verenigingsleven als een van de belangrijkste middelen om de leefbaarheid en eigen identiteit van de kleine kernen te versterken. Niet alleen de gemeente kan hierin een rol spelen. TOP GemeenteBelangen ziet ook een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en woningcorporaties die er belang bij hebben dat hun medewerkers en huurders in een zo aantrekkelijk mogelijke leefomgeving wonen.

TOP GemeenteBelangen is een partij voor alle leeftijden en dus is TOP GemeenteBelangen ook een partij voor 55+ en zal zich inzetten voor die groep “ouderen” welke zich niet begrepen voelen door de politiek. TOP GemeenteBelangen wil voor hen een partij zijn waar ze zich thuis kunnen voelen.

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Naast de kanaalzone is het omringende platteland een belangrijke economische factor. Het is daarom zaak dat ook hier een goede afweging gemaakt wordt tussen de vele functies van het platteland. TOP GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de agrarische sector de ruimte krijgt zich te blijven ontwikkelen, zodat deze ook in de toekomst een gezonde bedrijfstak blijft.

Gezond voedsel, een vitaal platteland en klimaat. Boeren zijn onmisbaar om deze vraagstukken aan te pakken. Het zijn immers de boeren die het voedsel produceren. Dit vergt een zorgvuldige afweging tussen de economische en ecologische belangen. Het op een realistische wijze omgaan met de flora- en faunawetgeving. De agrarische en toeristische belangen zullen steeds meegenomen worden in de verdere verduurzaming van het buitengebied.

Met goed en regelmatig overleg zullen de belangen zo afgewogen worden dat er steeds win-win situaties kunnen ontstaan. Met kennis van zaken moet de gemeente de landbouw sectoren kunnen ondersteunen en een volwaardige gesprekspartner zijn. Goede communicatie richting ondernemers d.m.v. een goed werkend landbouw loket.

TOP GemeenteBelangen is voor vrijheid van godsdienst en andere religies en vindt dat het uitdragen van haat gerechtelijk moet worden vervolgd. De Nederlandse grondwet staat boven alle godsdienst en religies.

Ministerie van Financiën

In een periode dat de markt erg terughoudend is geweest met investeren (zelfs alleen bezig met overleven) hebben wij als gemeente met flinke investeringen in de openbare ruimte, algemene voorzieningen en onderwijs, financieel de nodige offers gebracht.

Dit heeft geleid tot een (weliswaar verantwoorde) serieuze schuldenlast. In de afgelopen 4 jaar heeft daar reeds een inhaalslag plaatsgevonden, de schuldenlast daalt. Echter voor de komende 4 jaar zien we een meerjarenbegroting met een positief resultaat zonder verhoging van de tarieven.

 TOP GemeenteBelangen steekt in op de handhaving van de huidige tarieven. Slechts bij zware, noodzakelijke investeringen kan een maximale stijging van de tarieven plaatsvinden ter hoogte van de inflatiecorrectie.

TOP GemeenteBelangen wil dat de gemeente zich inspant om bij grote bouwopdrachten en aanbestedingen vooral ook lokale aannemers en architecten aan bod te laten komen. Hiervoor moet een werkbare oplossing worden bedacht waarbij een optie kan zijn om bij aanbestedingen grote partijen te verplichten regionale partijen een boterham te gunnen.

Uitvoerders van werken voor de gemeente hebben een inspanningsverplichting om bij de uitvoering van het werk een deel uit te laten voeren door mensen die op dat moment een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

TOP GemeenteBelangen vindt dat er in de volgende raadsperiode onderzoek moet komen naar de mogelijkheid en bereidheid om de kosten voor onderhoud van een graf de eerste tien jaar (1010 euro) geheel of gedeeltelijk uit de algemene middelen te betalen. Daarmee kan de rekening om begraven te worden van 1921 naar 913 euro zakken, wat meer dan een halvering betekent van het tarief. Hierdoor wordt de keus voor nabestaanden om te kiezen voor begraven of cremeren niet langer meer mede bepaald door de portemonnee.

 

Korting geven op de tarieven voor de lijkbezorging klinkt eenvoudig, maar zo simpel ligt dat niet. De wet Markt en Overheid kijkt mee. Want als een gemeente activiteiten verricht die ook door marktpartijen kunnen worden gedaan dan moet die partij ook een eerlijke kans krijgen om een boterham te verdienen. Er mag geen sprake van oneerlijke concurrentie zijn. De gemeente is dan ook verplicht alle integrale kosten die te maken hebben met de exploitatie van de begraafplaatsen door te rekenen in de tarieven. Dat heet kostendekkendheid van de tarieven.

 

Een gemeente kan daar onderuit komen door de activiteiten op de begraafplaatsen als algemeen belang te bestempelen. Dat is een beslissing van de gemeenteraad. Dan hoef je de rekening niet volledig bij de nabestaanden te leggen, maar is het ook mogelijk om alle burgers mee te laten betalen aan het onderhoud van de begraafplaatsen en daarvoor dus algemene middelen (geld van iedereen) in te zetten. Maar daarvoor moet er wel eerst een procedure gevolgd worden waarbij marktpartijen in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich hierover te kunnen uitspreken.

 

TOP GemeenteBelangen wil onderzocht hebben of een toets in het kader van de wet Markt en Overheid wel nodig is als de gemeente besluit om een korting op de tarieven alleen maar toe te passen op de eerste termijn van tien jaar.

 

De gemiddelde periode dat een graf blijft liggen is 40 jaar (landelijke gegevens), maar dat is geen wettelijke verplichting. De wettelijke verplichting is dat een graf 10 jaar onberoerd moet blijven. Dat heet de zogenaamde grafrust die gerespecteerd moet worden. Daarbij hoort ook automatisch een verplichte periode van onderhoud van tien jaar. Nabestaanden moeten die onderhoudskosten, plus grafrechten, de kosten van grafdelving en het ruimen in één keer betalen bij de uitgifte van het graf. De burger kan hier geen andere keus in maken. Dat is de wet. Dezelfde wet verplicht de gemeente ook burgers minimaal een plaats aan te bieden en te exploiteren waar mensen begraven kunnen worden, een begraafplaats dus. Dat heet de zogenaamde zorgplicht. De gemeente heeft daarin ook geen keuzevrijheid. En die zorgplicht geldt voor de eerste periode van tien jaar.

 

Commerciële partijen die uit het oogpunt van winstbejag een begraafplaats willen exploiteren hebben die zorgplicht niet. En daarom denkt TOP GemeenteBelangen dat er die eerste tien jaar nooit sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie. Uiteraard hebben commerciële partijen ook de grafrust van tien jaar te respecteren en daarmee rekening te houden bij hun exploitatie. Maar als de redenering juist is dat bedrijven altijd voordeliger kunnen werken dan overheidsbedrijven omdat bedrijven minder overheadkosten hebben en efficiënter kunnen werken, dan is er een gerede kans dat gerekend over een exploitatieperiode van 40 jaar, een nabestaande goedkoper uit is bij een commerciële partij dan bij een gemeente. En dat zonder dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

 

Daarom denkt TOP GemeenteBelangen dat het verantwoord en verdedigbaar om de in periode van verplichte grafrust de 100 procent kostendekkendheid los te laten en de hele bevolking mee te laten betalen aan deze ‘algemene voorziening’. Uiteraard moet dit onderzoek ook worden uitgevoerd in relatie tot het reeds aangekondigde onderzoek naar het gewenste niveau van onderhoud en toekomstig beheer en uitbestedingsbeleid van de begraafplaatsen.

Infrastructuur en Waterstaat

Veel is er de afgelopen 9 maanden over Dethon gezegd en geschreven. Vanaf het moment dat er een nieuwe richting voor Dethon werd uitgezet heeft TOP GemeenteBelangen zich tot doel gesteld Dethon als bedrijf in stand te willen houden voor de kwetsbare doelgroep die hier met trots werkt. Een zinvolle dagbesteding en een bedrijf voor mensen die met voldoening naar hun werk gaan.

Dit voor een ieder naar vermogen, want Dethon kan een beschutte werkplek bieden voor degenen die daar werken. Daarom staat voor TOP GemeenteBelangen voorop dat het belangrijkste is de garantie te kunnen geven dat deze doelgroep niet in het water valt. De komende besluitvorming hierover kan niet eenzijdig genomen worden.

Er liggen nu een aantal onderzoeken op tafel naar aanleiding van een eerste rapport. Deze resultaten en toevoegingen van alle disciplines die hier bij betrokken zijn, zullen voor ons bepalend gaan worden welke variant voor een toekomstbestendig Dethon passend is.

De opgave is om te zorgen voor een goed vangnet voor de groep die het verst van de arbeidsmarkt staat. Dethon is in deze een middel om te komen tot een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. Maar Dethon mag nooit een doel op zich worden. De (kwetsbare) cliënt staat voorop.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de gemeente met gezond verstand om moet gaan met vragen en (bouw-) aanvragen van burgers en bedrijfsleven. Uiteraard is de bestaande wetgeving en regelgeving leidend bij de beantwoording maar deze mogen niet als knellend keurslijf worden gehanteerd of worden ervaren.

Dit vraagt telkens om een positieve benadering waarbij het vertrekpunt binnen de afgesproken kaders is gericht op het verlenen van medewerking en dat burgers, bedrijfsleven en instellingen het gevoel krijgen dat de gemeente haar rol als dienstverlenende organisatie optimaal probeert waar te maken.

TOP GemeenteBelangen wil graag dat de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen investeren in de aanschaf en exploitatie van een zogenaamde dienstbus. Dit vanuit gedachte: veel bewindslieden in Nederland hebben de beschikking over een dienstauto, waarom kan er dan geen dienstbus voor de bevolking zijn?

Anders dan de dienstauto is het niet de bedoeling deze bus in te zetten voor simpel vervoer van A naar B. Deze bus moet volgens TOP GemeenteBelangen vooral worden in gezet om groepen bewoners van kernen, voor wie de eenzaamheid en isolatie op de loer ligt, met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk de delen van Zeeuws-Vlaanderen te verkennen of te bezoeken die doorgaans voor die groep moeilijk te bereiken is.

Om zo de omgang met elkaar en de liefde voor cultuur en kennis van de regio te stimuleren. Een praktische uitvoering zou kunnen zijn om per toerbeurt elke kern in Zeeuws-Vlaanderen een of meerdere keren per jaar opstapplaats te laten zijn voor een groep geïnteresseerde bewoners, maximaal 50 per bustocht, die er samen op uittrekt naar een ander deel in Zeeuws-Vlaanderen, het zij voor een bedrijfsbezoek, een museumbezoek of andere bezienswaardigheden of welke sociaal-maatschappelijke invulling dan ook.

Het bijbrengen van kennis over de streek en de cultuur zou in samenwerking met het Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen kunnen gebeuren. De bus kan ook ingezet worden voor bestuurlijke en ambtelijke verkenningen.

De samenwerking tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten kan veel beter. Ook hier geldt dat elkaar leren kennen, elkaar tegenkomen en het gezamenlijk zaken ondernemen, ook grensoverschrijdend met de Belgische buurgemeenten waar in het samenwerkingsverband ook nog veel te behalen is, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de algehele samenwerking.

Bij nadere uitwerking van dit idee komen wellicht nog meer toepassingen aan bod. Een idee is om vooral een duurzame bus aan te schaffen die het milieu minimaal belast. De bus zou dan ook kunnen worden ingezet voor bewustwordingscampagnes op het gebied van energiebesparing en afvalscheiding etcetera.  Al dan niet in samenwerking met andere partijen.

TOP GemeenteBelangen constateert een aanhoudende roep om kostbare infrastructurele verkeersmaatregelen om de veiligheid op de weg en in wijken te vergroten. Dit terwijl de gekozen oplossingen zoals verkeersdrempels enzovoort, vaak niet het gewenste resultaat opleveren omdat nu eenmaal het gedrag van mensen bepalend is voor het uiteindelijke resultaat.

TOP GemeenteBelangen vindt dat er oplossingen gezocht moeten worden in gedragsverandering en het creëren van verantwoordelijkheidsgevoel bij weggebruikers. Dit betekent dat de gemeente ook hier moet investeren in persoonlijk contact met wijken en omwonenden waar het ontbreken van voldoende verkeersveiligheid het leefklimaat aantast. Burgerparticipatie!

TOP GemeenteBelangen is ook voorstander van een eenduidig parkeer- en verkeersbeleid dat geen vragen oproept maar vragen beantwoordt. Dit vergt voor de kern Terneuzen een beter verkeerscirculatieplan. Een simpele en eenduidige verwijzing naar de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid/-garages.

Daarnaast zullen de vele ontwikkelingen rondom de Axelse Dam, de Tractaatweg, Laan van Othene, Maintenance Value Park en de nieuwe sluizen invloed hebben op de verkeersstromen. In een zeer vroeg stadium moet nagedacht worden en maatregelen genomen worden om deze nieuwe situatie verkeerstechnisch goed te regelen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

TOP GemeenteBelangen vindt dat het Podium van Zaamslag en jongerencentrum De Pit in Terneuzen de komende periode meer armslag moet krijgen om de belangrijke rol die ze hebben als podium voor kunst en cultuur en ontmoetingsplaats verder uit te bouwen. Vooral De Pit verdient extra aandacht. Gelet op de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, de vraag naar jongerenhuisvesting en de noodzaak om jongeren voor de streek te behouden is er veel aan gelegen om het vestigingsklimaat zo optimaal mogelijk te maken. De Pit kan bijdragen aan de verbetering van dat klimaat en het binden van jongeren aan en verbinden van jongeren met de regio.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de raad meer zeggenschap moet krijgen over nieuwe en incidentele subsidieaanvragen voor activiteiten of evenementen op het gebied van kunst en cultuur.

Nu worden nieuwe aanvragen inclusief de honorering ervan beoordeeld door het college van B en W. Het college heeft daarbij de mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van de subsidieverordening zoals door de raad is vastgesteld. Dat moet anders.

Een mogelijkheid om dit in de praktijk te brengen is om elk raadslid een budget van 1500 euro te geven, opgeknipt in zes vouchers van 250 euro waarmee ze maximaal zes keer per jaar (250 euro per evenement) en minimaal één keer per jaar (voor het volledige bedrag van 1500) een activiteit kunnen ondersteunen. Zo komt er jaarlijks een bedrag van 46.500 euro (of meer als de raad dat nodig vindt) beschikbaar voor uitgaven boven de reguliere subsidieverstrekkingen.

 

Het werkt dan als volgt. De betreffende aanvraag wordt voorgelegd aan de raad, elk raadslid kan vervolgens aangeven of hij of zijn en met welk bedrag het verzoek al dan niet wil honoreren. Alle bijdragen van de 31 raadsleden opgeteld vormen dan het bedrag waar de aanvrager op kan rekenen. Met deze manier van werken krijgt de totale bevolking, die rechtstreeks een beroep kan doen op haar volksvertegenwoordigers of via de sociale media worden opgeroepen hun mening te geven, meer greep op de keuzes die gemaakt worden. Het biedt ook de mogelijkheid om aanvragen meer vanuit het hart dan vanuit de ratio te beoordelen.

Hoewel de raad met groots mogelijke zorgvuldigheid de subsidieverordening zo heeft vastgesteld dat subjectieve elementen bij de afweging nauwelijks nog kunnen voorkomen, blijven er altijd aanvragen komen die je soms met je gevoel wel wil honoreren.

Een evenement kan ook gewoon leuk of sympathiek zijn om een keer een kans te geven. Of sommige initiatiefnemers gun je gewoon een bijdrage. Met zo'n onderbouwing kom je doorgaans niet in aanmerking voor subsidie. Straks kan dat wel.

 

De gemeente kende ooit het fenomeen ''cultuurprijs'' om mensen en instanties die zich verdienstelijk maken op het gebied van de kunst en cultuur te prijzen.

TOP GemeenteBelangen is er voorstander van om die prijs weer in ere te herstellen.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De traditie om de bevrijding te herdenken vindt vooral nog in Axel plaats.

TOP GemeenteBelangen vindt dat initiatieven op het gebied van de 75-jarige herdenking, waar dan ook binnen de gemeente, ondersteuning verdienen.

De provincie en de vier grote steden binnen het ''Z4 verband'', Terneuzen, Goes, Middelburg en Vlissingen werken aan een programma om de culturele infrastructuur in Zeeland te versterken. Het streven is om het rijk te verleiden extra cultuurgeld naar Zeeland toe te laten vloeien. Dit alles om de steden aantrekkelijker te maken voor bezoek en vestiging om zo ook de leefbaarheid op peil te houden.

TOP GemeenteBelangen vindt het een goed streven om landelijke bronnen aan te boren, maar vindt dat Zeeland ook een eigen verantwoordelijkheid heeft en zelf ook nog meer middelen kan vrijmaken om het cultuurklimaat verder te versterken. Provincie en gemeenten subsidiëren musea en evenementen voor alle inwoners van Zeeland. Om deze voorzieningen in stand te kunnen houden is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk bezoekers trekken. De tol voor de Westerscheldetunnel kan moeilijk als stimulans worden gezien om dit doel te bereiken.

TOP GemeenteBelangen is er voorstander van om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken, maar beseft ook dat de politieke realiteit daarvoor nog weinig ruimte biedt. TOP GemeenteBelangen vindt wel dat er tussentijds een uitzondering kan worden gemaakt voor het bezoek aan culturele instellingen en evenementen. Dit is vrij eenvoudig te realiseren door bezoekers, op vertoon van de identiteitskaart, een korting te geven op het toegangsbewijs en die korting te betalen uit de opbrengsten van de tunnelgelden. Het aantal passages door de WST neemt nog steeds toe, waardoor de inkomsten stijgen, ten gunste van de exploitatie. Volgens TOP GemeenteBelangen ontstaat daardoor financiële ruimte om dit initiatief te ondersteunen.

De identiteit en kwaliteit van de verschillende basisscholen is belangrijk, maar eveneens belangrijk is dat basisonderwijs bereikbaar is voor de inwoners van een kern en zodoende bijdraagt aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van een kern. Naast onderwijs is een basisschool namelijk bij uitstek een verzamelpunt die inwoners van een kern bij elkaar brengt en daardoor ook een sterk sociaal karakter heeft.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de gemeente moet streven naar een betere integratie van onze Zuiderburen die hier komen wonen. Op het moment dat ze hier komen wonen moeten (toekomstige ) bewoners bekend gemaakt worden met de hoge onderwijsgraad van onze basisscholen alsook de aanwezige voorzieningen.

In de basisschool ontwikkeling moet intensief gekeken worden naar het nieuwe concept van het Integrale Kind Centrum. Dit wordt steeds verder ontwikkeld, maar vergt nog de nodige afstemming tussen de verschillende instanties. Laat ons niet te veel remmen door elkaar tegensprekende wet-en regelgeving, maar ons concentreren daar waar het omgaat: een onbezorgde opvoeding van onze jeugd. Dit zal voor de komende 4 jaar ook weer de nodige investeringen vergen in huisvesting. Pak dit op in nauwe samenspraak met de omgeving en probeer als schoolbesturen ook over uw schaduw heen te stappen.

Indien lokalen leeg komen te staan moet worden gezocht naar multifunctionele mogelijkheden om deze lokalen zo goed mogelijk te benutten.

Het voortgezet onderwijs staat onder grote druk, terwijl het ó zo belangrijk is voor de regio. Er lopen via verschillende Taskforces en Onderwijsautoriteiten allerlei ontwikkel processen.

TOP GemeenteBelangen is voorstander om hier gezamenlijk stappen in te zetten. Gemeentegrens overschrijdend. Het is van belang, zoals in het basisonderwijs, dat de schoolbesturen oude dogma's achter zich laten en zich richten op één ding: goed onderwijs voor onze jeugd. Vanuit de gemeente zal uiterst kritisch gekeken moeten worden of de onvermijdelijke huisvestingsvraag ingegeven is door het gezamenlijke doel. Kortom geen steen wordt overbodig gelegd.

De stappen die reeds gezet zijn om ook het technisch onderwijs te bevorderen moeten doorgezet worden. Het kan niet zo zijn dat het bedrijfsleven schreeuwt om jonge goed opgeleide mensen en dat we dat niet kunnen leveren. Ook dit vergt een gezamenlijke aanpak. De ROC’s zijn sterk praktisch gericht. Er moet worden gestreefd naar een  blijvende  samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven zowel lokaal als in heel Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente kan hierin een voorbeeldfunctie hebben door faciliterend te zijn.

Om – onderdelen van – ROC’s levensvatbaar te houden/maken en kwalitatief sterk, moeten minder logische samenwerkingsvormen niet uit de weg worden gegaan.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De verdere digitalisering van onze maatschappij is een ontwikkeling die we niet kunnen en ook niet willen tegenhouden. Een appje, een mailtje of een berichtje op Facebook behoort bij velen tot de standaard uitrusting communicatiemiddelen.

Ook de gemeente werkt hiermee en slaagt er uitstekend in om onze burgers op die manier te bedienen.

TOP GemeenteBelangen is echter altijd voorstander gebleven van persoonlijk contact. Daar moet altijd tijd en ruimte voor zijn, want een risico van sociale media is dat we elkaar niet altijd even goed begrijpen en dat hetgeen wat we willen overbrengen door de beperkingen van het medium niet het beoogde effect biedt.

Daarom vindt TOP GemeenteBelangen het van belang dat er in onze dienstverlening mensen altijd de mogelijkheid moeten hebben om persoonlijk contact te hebben met onze baliemedewerkers. De gemeente hanteert de slogan ‘digitaal ideaal’. TOP GemeenteBelangen kiest voor ‘digitaal normaal’

Er is al veel verbetering geboekt in de snelheid waarmee contact met de burgers wordt gelegd, als deze bellen, een brief of een e-mail schrijven of een MOR melding doen. Het blijft voor TOP GemeenteBelangen een continue punt van aandacht om dit proces te blijven verfijnen.

Zeeuws Vlaanderen, en daarmee ook Terneuzen, krijgt te maken met een verandering in de bevolkingsopbouw. Dit betreft het aantal inwoners, een steeds veranderende verhouding tussen jong en oud, en de samenstelling van huishoudens; van meerpersoons tot alleenstaand.

Helaas wordt de bevolkingsontwikkeling te vaak met de naam Krimp aangeduid en worden we geschaard in het rijtje Zuid Limburg en Oost Groningen. De sterke benadrukking van deze krimp gaat uiteindelijk leiden tot een uitermate negatief imago. We zullen veel meer moeten uitgaan van de kansen die de ontwikkeling biedt, de regio heeft zo veel moois te bieden. TOP GemeenteBelangen spreekt niet van Krimp maar van KANS.

Deze kennis is in de afgelopen 8 jaar opgebouwd middels heel veel onderzoek. Echter met deze kennis moeten we nu aan de gang. De woningmarkt is flink in beweging en we zullen  bijna dagelijks de prioriteiten moeten bijstellen. Na een aanvankelijk erg 'halsstarrige' opstelling van hogere overheden werden kernen op slot gezet. Door constructief overleg en het als gemeente Terneuzen kunnen overleggen van degelijk onderbouwde plannen is er nu veel meer mogelijk.

Dit betekent voor de komende 4 jaar volop investeren in woningbouw (nieuw of aanpassen aan behoefte). Hier liggen ook volop kansen voor de kernen. In een goed samenspel met de bewoners, ontwikkelaars, makelaars en corporaties zal de gemeente laten bouwen naar behoefte. En NIET voor leegstand: een gezamenlijke opgave.

Dit betekent: mogelijkheden voor jongeren, zelf betaalbaar bouwen of betaalbaar kunnen kopen of huren. Voor ouderen met aangepaste bouw kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Dit hoeft niet altijd in nieuwbouw. Met eenvoudige en slimme middelen kan men heel lang in eigen huis blijven wonen.

TOP GemeenteBelangen staat voor fijn wonen voor een ieder. Daarnaast zal een flinke impuls gegeven moeten worden aan de buitenruimte. Veel groen ('een groene stad is een gezonde stad') en aanleg van waterpartijen (noodzakelijk voor de enorme opgave die we hebben in het kader van de klimaatverandering, 'waterproof worden van de stad'.)

Na de bezuinigingen van de laatste jaren en de daar aan relateerde problemen voor wat betreft het bijhouden en aanplanten van het gemeentelijk groen, kan er gekeken worden of er weer naar een vaste ploeg medewerkers per wijk of kern gegaan kan worden.

Economische zaken en klimaat

TOP GemeenteBelangen vindt dat bedrijven in Terneuzen de mogelijkheid moeten hebben om uit te breiden en zich te ontwikkelen. De verdere economische en industriële ontwikkeling van de Kanaalzone is dé belangrijkste drager van onze welvaart en ons voorzieningenniveau.

TOP GemeenteBelangen realiseert zich dat de grens zijn voor- maar ook nadelen heeft. De verschillen in belastingen en regelgeving kan voor ondernemers een zeer nadelig effect hebben. Al jaren wordt vanuit onze partij aangedrongen op aangepast beleid vanuit de Randstad. Met de mond wordt vaak beleden dat de grensregio's extra aandacht verdienen. Echter verder dan dat komt men niet.

Indien er goede, out of the box, ideeën geopperd worden, worden deze zeer snel weer de kop ingedrukt. 'Ze passen niet in landelijke of Europese regelgeving'. Nee, dat snappen we, daarom zijn de ideeën ook innovatief. Kortom: wij willen een sterkere regionale lobby in Den Haag dat deze grenssituaties op een meer evenwichtige manier aanpakt. Zoals wij lokaal denken: MAATWERK. Probeer eens buiten de lijntjes te kleuren.

TOP GemeenteBelangen wil dus een vereenvoudiging van regels. Gelukkig biedt de nieuwe Omgevingswet hiervoor volop kansen. Zoals TOP GemeenteBelangen reeds langer propageert: veel meer flexibiliteit, meer inbreng van onderaf. Kortom: de burger is mede aan zet om toekomstige planvorming mogelijk te maken. De initiatieven in Sas van Gent (In je Sas in Sas) en Hoek (met dorpsraad komen tot nieuw omgevingsplan) zijn hiervan goede voorbeelden.

Tevens regelmatig overleg met ondernemers/MKB ten einde dicht naast de ondernemers te staan. Detailhandels-loket met goede doorverwijzing. Aandacht voor ondernemerschap t.a.v. het onderwijs. Kleinschalige bedrijven zoveel mogelijk in stand houden. Indien nodig en/of gewenst herbestemming van bestaande winkelgebieden i.p.v. nieuwbouw en uitbreiding. Gebruik blijven maken van externe financiers.

Samen met de gesprekspartners in het MKB op zoek naar oplossingen voor de veranderende functie van de kernwinkelgebieden. De vele instrumenten die er zijn zo snel mogelijk onderzoeken en oppakken. Te denken valt aan 'binnenstedelijke ruilverkaveling', 'toestaan van een grotere diversiteit aan functies', 'jonge mensen kansen geven om onorthodoxe ideeën uit te werken (zij zijn de toekomst) en ze niet gelijk te ontmoedigen'; kortom innovatie.

Gehouden tegen het licht van de veranderingen in de samenstelling van de bevolking speelt behoud van werkgelegenheid in de regio een nog belangrijkere rol. TOP GemeenteBelangen kiest derhalve voor een flexibele en creatieve opstelling van de gemeente om kansen op uitbreiding van werkgelegenheid optimaal te benutten. Waar botsing met milieu, natuurwaarden en leefbaarheid dreigt is het zaak om samen met belanghebbenden voor breed gedragen oplossingen te zorgen.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen