speerpunten-rechts

Verkeersveilige kernen en wijken. TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het doorvoeren van de maximum snelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Naast het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom wil TOP/GemeenteBelangen ook het plan inbrengen om in de gehele gemeente te starten met een proef om verkeersborden te verwijderen in de kernen om zo de veiligheid te vergroten. Verschillende gemeente in Oost- en midden Nederland hebben reeds een proef uitgevoerd door 1 op de 5 borden te verwijderen. Dit is voor die gemeente succesvol gebleken. TOP/GemeenteBelangen wil zich hard maken om een soortgelijke proef in verschillende kernen van Terneuzen op te zetten. TOP/GemeenteBelangen wil, samen met de provincie, het waterschap en externe partners, zich inzetten om een uitvoering te geven aan het GVVP. Het is belangrijk dat de infrastructuur aangepast wordt naar de wensen voor de toekomst. Hierbij valt te denken aan het inzetten op andere manieren van vervoer (openbaar en gedeeld) laadpaal netwerk voor elektrische voertuigen, het weren van vrachtverkeer in de kernen en het aanleggen van verkeerspleinen op nieuwe schoolpleinen waar mogelijk
TOP/GemeenteBelangen wil dat de gemeente zich inspant om bij grote bouwopdrachten en aanbestedingen vooral ook lokale aannemers en architecten aan bod te laten komen. Hiervoor moet een werkbare oplossing worden bedacht waarbij een optie kan zijn om bij aanbestedingen grote partijen te verplichten regionale partijen een boterham te gunnen. Uitvoerders van werken voor de gemeente hebben een inspanningsverplichting om bij de uitvoering van het werk een deel uit te laten voeren door mensen die op dat moment een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bouwen naar behoefte en niet volgens de statistieken.
TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het zelfstandig voortbestaan van de (sport) verenigingen. i.v.m. een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen. TOP/GemeenteBelangen is een partij voor alle kernen en leeftijden en dus ook voor de 55 + en voor kwetsbare groepen. TOP/GemeenteBelangen zet zich in voor die groep “ouderen “en kwetsbaren welke zich niet begrepen voelen door de politiek. TOP/GemeenteBelangen wil een partij zijn waar ieder zich thuis voelt.
TOP/GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de agrarische sector de ruimte krijgt zich te blijven ontwikkelen , zodat in de toekomst een gezonde bedrijfstak blijft. Boeren zijn onmisbaar om deze vraagstukken aan te pakken. De agrarische en toeristische belangen zullen steeds meegenomen moeten worden voor de nodige win-win situaties. Kennis van zaken bij de gemeente en goede communicatie richting ondernemers d.m.v. een goed werkend landbouw loket.
Top/GemeenteBelangen constateert dat er al vooruitgang is geboekt in de samenwerking met België en wil dit verder intensiveren .De spoorlijn maakt hier zeker deel van uit. België als achterland heeft een grote meerwaarde voor onze regio. De samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg is een schoolvoorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Ook op het gebied van arbeidsmarkt en zorg zijn er positieve grensoverschrijdende samenwerking verbanden.  Bij de huidige instroom van Belgische huizenkopers is een goede integratie zeer belangrijk voor deelname aan het sociale en culturele leven in de samenleving van onze gemeente. De verregaande inkoopsamenwerking met de buurgemeenten en Waterschap levert grote voordelen.
In een periode dat de markt erg terughoudend is geweest met investeren (zelfs alleen bezig met overleven) hebben wij als gemeente met flinke investeringen in de openbare ruimte, algemene voorzieningen en onderwijs, financieel de nodige offers gebracht. Dit heeft geleid tot een (weliswaar verantwoorde) serieuze schuldenlast. In de afgelopen 4 jaar is daar een forse inhaalslag gemaakt, de schuldenlast is fors gedaald. Voor de komende 4 jaar steekt TOP/GemeenteBelangen in op maximale stijging van de tarieven ter hoogte van de inflatiecorrectie. Bij toekomstige investeringen zal eerst een gedegen heroverweging van ons uitgaven patroon moeten plaatsvinden, alvorens het belasting instrument te hanteren.
De digitalisering van onze maatschappij heeft ons veel voordelen gebracht. Op veel fronten is het ons gemakkelijker gemaakt om contact met elkaar te krijgen en zicht te krijgen op een wereld die voor velen vroeger nagenoeg onbereikbaar was of zelfs niet bekend was. Op de elektronische snelweg bestaan geen afstanden. We kiezen onze vakanties op internet, kopen in webwinkels en laten via een appje onze boodschappen thuis bezorgen. Met een klik zitten we in elkaars woonkamer en maken we contact. Ook met de gemeente. Al zijn er dan geen afstanden meer, afstandelijkheid bestaat nog wel. Burgers die om wat voor reden dan ook niet willen of kunnen leven in onze digitale wereld hebben daarom blijvend onze aandacht nodig. We moeten ze enerzijds helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheid, anderzijds zal er altijd de mogelijkheid moeten blijven voor persoonlijk contact.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen