programma

TOP GemeenteBelangen constateert dat er al vooruitgang is geboekt in de samenwerking met België, maar verdere intensivering is zeker nodig. Havenfusie is een prachtige ontwikkeling welke een ongekende uitstraling kan hebben voor onze regio. Er wordt nu reeds met grote interesse vanuit Brussel naar ons gebied gekeken, waardoor de spoorlijn waar wij al zoveel jaren voor ijveren, steeds meer als belangrijke ader erkend wordt.

Niet alleen voor goederen, maar ook voor personen zou dit een geweldige verbinding met onze zuiderburen en alle Europese steden kunnen betekenen. Maar er liggen meer kansen. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van het feit dat België ons achterland is en meerwaarde heeft voor verdere ontwikkeling van de regio.

Onze regio ligt in de directe invloedssfeer van de Belgische Randstad (Antwerpen, Gent, Brugge). Deze unieke ligging zal nog verder benut moeten worden. Terneuzen zal zich nóg meer op het zuiden moeten oriënteren.

De samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg is een schoolvoorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Dit moet ook op andere werkvelden verder worden uitgewerkt. Speerpunt voor TOP GemeenteBelangen is samenwerking op het gebied van scholing. Zeer recentelijk hebben België, Nederland en Luxemburg een overeenkomst gesloten dat de hogere diploma’s door deze drie landen automatisch erkend worden. Hierdoor wordt studeren in de het buitenland of juist bij ons, voor iedereen interessanter. Het is belangrijk dat ook in de samenwerking met België voortdurend uit te dragen.

Gelukkig zijn er op gebied van arbeidsmarkt en zorg reeds grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Echter vergt het van beide kanten de nodige inspanningen om, de toch verschillende, culturen te verbinden. Dit vergt een extra inspanning van alle deelnemers. Met begrip voor elkaar moet de samenwerking een meerwaarde hebben.

De huidige instroom van Belgische huizenkopers biedt zeker kansen. Van groot belang hierbij is de integratie in de Terneuzense samenleving en de deelname aan het sociale en culturele leven. Tegelijkertijd is een goede samenwerking tussen de gemeente Hulst en Sluis op allerlei terreinen noodzakelijk.

Zeeuws-Vlaanderen is één gebied. De gemeente heeft de inkoop van goederen en diensten die voor de samenleving van belang zijn in hoge mate geprofessionaliseerd. Deze aanpak levert geld op. Maar er zijn nog meer voordelen te behalen door verregaande inkoopsamenwerking met de andere twee gemeenten en het waterschap. Deze voordelen zijn ook op ICT gebied te halen. Op gebieden waar het voor een gemeente te duur wordt een deskundig ambtenaar aan te trekken moet samenwerking worden gezocht.

TOP GemeenteBelangen wil in de gemeente Terneuzen een goed leefklimaat scheppen voor haar burger zonder op enigerlei wijze gestuurd te worden door of gebonden te zijn aan bestaande landelijke partijen.

TOP GemeenteBelangen vindt dat er in de volgende raadsperiode onderzoek moet komen naar de mogelijkheid en bereidheid om de kosten voor onderhoud van een graf de eerste tien jaar (1010 euro) geheel of gedeeltelijk uit de algemene middelen te betalen. Daarmee kan de rekening om begraven te worden van 1921 naar 913 euro zakken, wat meer dan een halvering betekent van het tarief. Hierdoor wordt de keus voor nabestaanden om te kiezen voor begraven of cremeren niet langer meer mede bepaald door de portemonnee.

 

Korting geven op de tarieven voor de lijkbezorging klinkt eenvoudig, maar zo simpel ligt dat niet. De wet Markt en Overheid kijkt mee. Want als een gemeente activiteiten verricht die ook door marktpartijen kunnen worden gedaan dan moet die partij ook een eerlijke kans krijgen om een boterham te verdienen. Er mag geen sprake van oneerlijke concurrentie zijn. De gemeente is dan ook verplicht alle integrale kosten die te maken hebben met de exploitatie van de begraafplaatsen door te rekenen in de tarieven. Dat heet kostendekkendheid van de tarieven.

 

Een gemeente kan daar onderuit komen door de activiteiten op de begraafplaatsen als algemeen belang te bestempelen. Dat is een beslissing van de gemeenteraad. Dan hoef je de rekening niet volledig bij de nabestaanden te leggen, maar is het ook mogelijk om alle burgers mee te laten betalen aan het onderhoud van de begraafplaatsen en daarvoor dus algemene middelen (geld van iedereen) in te zetten. Maar daarvoor moet er wel eerst een procedure gevolgd worden waarbij marktpartijen in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich hierover te kunnen uitspreken.

 

TOP GemeenteBelangen wil onderzocht hebben of een toets in het kader van de wet Markt en Overheid wel nodig is als de gemeente besluit om een korting op de tarieven alleen maar toe te passen op de eerste termijn van tien jaar.

 

De gemiddelde periode dat een graf blijft liggen is 40 jaar (landelijke gegevens), maar dat is geen wettelijke verplichting. De wettelijke verplichting is dat een graf 10 jaar onberoerd moet blijven. Dat heet de zogenaamde grafrust die gerespecteerd moet worden. Daarbij hoort ook automatisch een verplichte periode van onderhoud van tien jaar. Nabestaanden moeten die onderhoudskosten, plus grafrechten, de kosten van grafdelving en het ruimen in één keer betalen bij de uitgifte van het graf. De burger kan hier geen andere keus in maken. Dat is de wet. Dezelfde wet verplicht de gemeente ook burgers minimaal een plaats aan te bieden en te exploiteren waar mensen begraven kunnen worden, een begraafplaats dus. Dat heet de zogenaamde zorgplicht. De gemeente heeft daarin ook geen keuzevrijheid. En die zorgplicht geldt voor de eerste periode van tien jaar.

 

Commerciële partijen die uit het oogpunt van winstbejag een begraafplaats willen exploiteren hebben die zorgplicht niet. En daarom denkt TOP GemeenteBelangen dat er die eerste tien jaar nooit sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie. Uiteraard hebben commerciële partijen ook de grafrust van tien jaar te respecteren en daarmee rekening te houden bij hun exploitatie. Maar als de redenering juist is dat bedrijven altijd voordeliger kunnen werken dan overheidsbedrijven omdat bedrijven minder overheadkosten hebben en efficiënter kunnen werken, dan is er een gerede kans dat gerekend over een exploitatieperiode van 40 jaar, een nabestaande goedkoper uit is bij een commerciële partij dan bij een gemeente. En dat zonder dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

 

Daarom denkt TOP GemeenteBelangen dat het verantwoord en verdedigbaar om de in periode van verplichte grafrust de 100 procent kostendekkendheid los te laten en de hele bevolking mee te laten betalen aan deze ‘algemene voorziening’. Uiteraard moet dit onderzoek ook worden uitgevoerd in relatie tot het reeds aangekondigde onderzoek naar het gewenste niveau van onderhoud en toekomstig beheer en uitbestedingsbeleid van de begraafplaatsen.

In een periode dat de markt erg terughoudend is geweest met investeren (zelfs alleen bezig met overleven) hebben wij als gemeente met flinke investeringen in de openbare ruimte, algemene voorzieningen en onderwijs, financieel de nodige offers gebracht.

Dit heeft geleid tot een (weliswaar verantwoorde) serieuze schuldenlast. In de afgelopen 4 jaar heeft daar reeds een inhaalslag plaatsgevonden, de schuldenlast daalt. Echter voor de komende 4 jaar zien we een meerjarenbegroting met een positief resultaat zonder verhoging van de tarieven.

 TOP GemeenteBelangen steekt in op de handhaving van de huidige tarieven. Slechts bij zware, noodzakelijke investeringen kan een maximale stijging van de tarieven plaatsvinden ter hoogte van de inflatiecorrectie.

De overheid moet meer zichtbaar zijn op straat. Dit is een gezamenlijke opgave. Gemeentelijk hebben we de wijkcoördinatoren, de Boa's, onze mensen van de buitendienst en de handhavers/toezichthouders . Daarnaast hebben we de politie met de wijkagenten en in vele wijken de buurtcoördinatoren van de (veiligheids-)corporaties.

Uiteraard zal ieder met zijn eigen bevoegdheid de ogen en de oren van de overheid moeten vormen, het eerste aanspreekpunt voor de burger. Kortom: de overheid moet benaderbaar zijn.

De afgelopen jaren is gebleken dat er behoefte is aan meer Boa’s, dit wordt ook door de politie onderschreven. Doordat er veel bij de politie bezuinigd en gecentraliseerd is, hebben zij minder tijd voor taken waarvan de burger verwacht dat er actie op genomen wordt: controle en handhaving. Daarom willen wij ons voor de volgende periode hard maken om meer Boa’s aan te nemen en in deze behoefte te kunnen voorzien.

Al deze mensen moeten samenwerken en kunnen aanvullend aan elkaar zijn zodat er altijd een aanspreekpunt in de wijk of in een dorp aanwezig is. Buurtbemiddeling is daarnaast een prima organisatie bij crisisbeheersing op burenniveau.

De voortdurende aanwezigheid van 'de overheid' heeft ook vooral een functie om de veiligheid en de openbare orde in de samenleving te vergroten. De gemeente dient daarbij tevens gebruik te maken van alle denkbare middelen, zoals camerabewaking maar ook goede straatverlichting, om niet alleen het gevoel van veiligheid te verbeteren maar ook de veiligheid zelf..

TOP GemeenteBelangen wil graag dat de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen investeren in de aanschaf en exploitatie van een zogenaamde dienstbus. Dit vanuit gedachte: veel bewindslieden in Nederland hebben de beschikking over een dienstauto, waarom kan er dan geen dienstbus voor de bevolking zijn?

Anders dan de dienstauto is het niet de bedoeling deze bus in te zetten voor simpel vervoer van A naar B. Deze bus moet volgens TOP GemeenteBelangen vooral worden in gezet om groepen bewoners van kernen, voor wie de eenzaamheid en isolatie op de loer ligt, met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk de delen van Zeeuws-Vlaanderen te verkennen of te bezoeken die doorgaans voor die groep moeilijk te bereiken is.

Om zo de omgang met elkaar en de liefde voor cultuur en kennis van de regio te stimuleren. Een praktische uitvoering zou kunnen zijn om per toerbeurt elke kern in Zeeuws-Vlaanderen een of meerdere keren per jaar opstapplaats te laten zijn voor een groep geïnteresseerde bewoners, maximaal 50 per bustocht, die er samen op uittrekt naar een ander deel in Zeeuws-Vlaanderen, het zij voor een bedrijfsbezoek, een museumbezoek of andere bezienswaardigheden of welke sociaal-maatschappelijke invulling dan ook.

Het bijbrengen van kennis over de streek en de cultuur zou in samenwerking met het Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen kunnen gebeuren. De bus kan ook ingezet worden voor bestuurlijke en ambtelijke verkenningen.

De samenwerking tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten kan veel beter. Ook hier geldt dat elkaar leren kennen, elkaar tegenkomen en het gezamenlijk zaken ondernemen, ook grensoverschrijdend met de Belgische buurgemeenten waar in het samenwerkingsverband ook nog veel te behalen is, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de algehele samenwerking.

Bij nadere uitwerking van dit idee komen wellicht nog meer toepassingen aan bod. Een idee is om vooral een duurzame bus aan te schaffen die het milieu minimaal belast. De bus zou dan ook kunnen worden ingezet voor bewustwordingscampagnes op het gebied van energiebesparing en afvalscheiding etcetera.  Al dan niet in samenwerking met andere partijen.

Het wordt steeds belangrijker om bij besluitvorming de mening van anderen te peilen. De tijd dat de overheid zegt hoe het moet ligt achter ons. Er is een toenemend besef dat de wijsheid in de samenleving zit en dat het vooral een kwestie is om die wijsheid te oogsten.

De gemeente Terneuzen is daar al heel actief mee bezig, jaarlijks beleggen we vele bijeenkomsten waar burgers voor uitgenodigd worden om mee te praten over tal van onderwerpen. Vaak gaat dit om direct betrokkenen en belanghebbenden.

Ook onze partij is heel actief in het verzamelen van meningen door vele persoonlijke gesprekken te voeren en breed aanwezig te zijn in de samenleving. Het is het handelsmerk van onze partij. Soms is dat niet genoeg en verdienen onderwerpen een bredere peiling.

Veel gemeenten en organisaties experimenteren met een zogenaamd internetpanel, een online panel van en voor inwoners.  Met wisselende resultaten en deelnames. Het valt niet altijd mee om mensen hier warm voor te maken en ook warm te houden.

TOP GemeenteBelangen vindt het belangrijk genoeg om deze ontwikkeling de komende tijd in de gaten te houden om met ervaring van anderen te bepalen hoe dit instrument in Terneuzen kan worden ingezet om de burger meer te betrekken bij onze besluitvormingsprocessen.

De verdere digitalisering van onze maatschappij is een ontwikkeling die we niet kunnen en ook niet willen tegenhouden. Een appje, een mailtje of een berichtje op Facebook behoort bij velen tot de standaard uitrusting communicatiemiddelen.

Ook de gemeente werkt hiermee en slaagt er uitstekend in om onze burgers op die manier te bedienen.

TOP GemeenteBelangen is echter altijd voorstander gebleven van persoonlijk contact. Daar moet altijd tijd en ruimte voor zijn, want een risico van sociale media is dat we elkaar niet altijd even goed begrijpen en dat hetgeen wat we willen overbrengen door de beperkingen van het medium niet het beoogde effect biedt.

Daarom vindt TOP GemeenteBelangen het van belang dat er in onze dienstverlening mensen altijd de mogelijkheid moeten hebben om persoonlijk contact te hebben met onze baliemedewerkers. De gemeente hanteert de slogan ‘digitaal ideaal’. TOP GemeenteBelangen kiest voor ‘digitaal normaal’

Er is al veel verbetering geboekt in de snelheid waarmee contact met de burgers wordt gelegd, als deze bellen, een brief of een e-mail schrijven of een MOR melding doen. Het blijft voor TOP GemeenteBelangen een continue punt van aandacht om dit proces te blijven verfijnen.

TOP/Gemeentebelangen was de afgelopen vier jaar met wethouder Frank van Hulle en Frank Deij vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders.

 TOP/Gemeentebelangen voelt zich thuis op deze plek en wil ook de komende vier jaar vanuit deze positie de gemeenschap van dienst zijn.

De afgelopen vier jaar heeft TOP/Gemeentebelangen, als grootste partij, samen met de coalitiepartners veel bereikt, echter is er geen enkele reden om aanmatigend te zijn. Veel is gerealiseerd, maar er moeten ook nog zaken worden afgerond alsmede de vragen om bepaalde oplossingen.

De tijd zit op dit moment zeker mee. De economie floreert, de markt lijkt zelfs wat oververhit. Ook dat vergt verstandig bestuur. Dit betekent niet dat de nodige uitdagingen gestopt zijn op ons te wachten. De bevolking vergrijst, en Den Haag gaat steeds verder in het decentraliseren van bestuurlijke diensten. Gemeentes worden voor steeds meer zaken verantwoordelijk. Echter worden niet de juiste, volledig dekkende, budgetten meegegeven.

Den Haag gaat ervan uit dat de lokale overheden zaken efficiënter kunnen oppakken en kunnen korten op de budgetten vooraleer de organisaties voor de nieuwe taken zijn ingericht. Daarom zal het ook voor de nieuwe gemeenteraad de nodige bestuurlijke vaardigheden vergen om deze nieuwe en uiteraard ook lopende taken uit te voeren. In dit programma geven wij graag aan hoe TOP/Gemeentebelangen denkt over de zaken en ontwikkelingen die voor onze burgers belangrijk zijn.

TOP/Gemeentebelangen draait al enige jaren mee en neemt ook zijn bestuurlijke verantwoording. U zult begrijpen dat dit ook betekent dat er continuïteit zit in onze aandachtsvelden. Een beleid wat je voorstaat, verandert niet per 4 jaar. TOP/Gemeentebelangen wil laten zien dat ze ook de komende vier jaar de kansen, hoe klein ze soms ook lijken, met al de expertise die in de partij aanwezig is voortvarend zal aanpakken.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen