programma

In Terneuzen ontstaan steeds meer kansen om in de recreatieve sfeer aantrekkelijke trekpleisters te organiseren. Een ontwikkeling waar privaat en publiek samen opgetrokken kan worden. We zien clusters ontstaan waar meer gebruik gemaakt moet worden van de kansen die er liggen door krachten te bundelen.

Bijv. toeristisch recreatiecluster rondom de brug van Sas van Gent. Een prachtig museum, in een gebied met de nodige aandacht voor de watersport en een innovatieve horecaonderneming. Maar aan de overkant een uniek wandel en natuurgebied, met een even innovatieve horecaondernemer. Een extra impuls kan hier nog zijn een opwaardering van het Westdorpse Rondje rond de Kreek. Zorg hier voor logische verbindingen. De overheid kan hier de bindende factor zijn.

Rondom de Kreek in Terneuzen liggen gouden kansen om hier zaken te combineren, van kinderboerderij, natuurspeeltuin, camperplaats, een innovatieve horecaondernemer, …..en nog vele groei en combinatiekansen. Laat ook hier publiek en privaat ondernemerschap samenwerken. Dit kan leiden tot een bloeiende 'Stadsboerderij'.

En zo zijn in meer kernen om solitaire kansen om te bouwen naar gecombineerde kansen. TOP GemeenteBelangen streeft naar een goede en evenwichtige ontwikkeling van alle kernen.

Het blijft een gemeentelijke taak om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan sport en recreatie. De huidige sportaccommodaties dienen ook in de kernen behouden te blijven en laagdrempelig te zijn. Naast de sportieve functie hebben de verenigingen die hier gebruik van maken immers ook een sociale, ontmoetingsfunctie. Juist in de kernen.

De zwembaden in de kernen moeten in stand worden gehouden. Door slim en creatief om te gaan met de mogelijkheden kunnen de zwembaden ook open blijven. De afgelopen 4 jaar is er een accommodatiebeleid opgesteld om de sportvoorzieningen in de kernen te garanderen. Bij gewijzigde omstandigheden zal opnieuw gekeken moeten worden naar dit beleid, met uitgangspunt behoud van een minimaal voorzieningen niveau. Dus geen weglek naar de centrale kernen.

De burgemeester moet de ambassadeur zijn die de belangen van de gemeente, de derde havenstad in Nederland, nationaal en internationaal behartigt.

TOP GemeenteBelangen constateert een aanhoudende roep om kostbare infrastructurele verkeersmaatregelen om de veiligheid op de weg en in wijken te vergroten. Dit terwijl de gekozen oplossingen zoals verkeersdrempels enzovoort, vaak niet het gewenste resultaat opleveren omdat nu eenmaal het gedrag van mensen bepalend is voor het uiteindelijke resultaat.

TOP GemeenteBelangen vindt dat er oplossingen gezocht moeten worden in gedragsverandering en het creëren van verantwoordelijkheidsgevoel bij weggebruikers. Dit betekent dat de gemeente ook hier moet investeren in persoonlijk contact met wijken en omwonenden waar het ontbreken van voldoende verkeersveiligheid het leefklimaat aantast. Burgerparticipatie!

TOP GemeenteBelangen is ook voorstander van een eenduidig parkeer- en verkeersbeleid dat geen vragen oproept maar vragen beantwoordt. Dit vergt voor de kern Terneuzen een beter verkeerscirculatieplan. Een simpele en eenduidige verwijzing naar de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid/-garages.

Daarnaast zullen de vele ontwikkelingen rondom de Axelse Dam, de Tractaatweg, Laan van Othene, Maintenance Value Park en de nieuwe sluizen invloed hebben op de verkeersstromen. In een zeer vroeg stadium moet nagedacht worden en maatregelen genomen worden om deze nieuwe situatie verkeerstechnisch goed te regelen.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de gemeente met gezond verstand om moet gaan met vragen en (bouw-) aanvragen van burgers en bedrijfsleven. Uiteraard is de bestaande wetgeving en regelgeving leidend bij de beantwoording maar deze mogen niet als knellend keurslijf worden gehanteerd of worden ervaren.

Dit vraagt telkens om een positieve benadering waarbij het vertrekpunt binnen de afgesproken kaders is gericht op het verlenen van medewerking en dat burgers, bedrijfsleven en instellingen het gevoel krijgen dat de gemeente haar rol als dienstverlenende organisatie optimaal probeert waar te maken.

TOP GemeenteBelangen wil dat de gemeente zich inspant om bij grote bouwopdrachten en aanbestedingen vooral ook lokale aannemers en architecten aan bod te laten komen. Hiervoor moet een werkbare oplossing worden bedacht waarbij een optie kan zijn om bij aanbestedingen grote partijen te verplichten regionale partijen een boterham te gunnen.

Uitvoerders van werken voor de gemeente hebben een inspanningsverplichting om bij de uitvoering van het werk een deel uit te laten voeren door mensen die op dat moment een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Zeeuws Vlaanderen, en daarmee ook Terneuzen, krijgt te maken met een verandering in de bevolkingsopbouw. Dit betreft het aantal inwoners, een steeds veranderende verhouding tussen jong en oud, en de samenstelling van huishoudens; van meerpersoons tot alleenstaand.

Helaas wordt de bevolkingsontwikkeling te vaak met de naam Krimp aangeduid en worden we geschaard in het rijtje Zuid Limburg en Oost Groningen. De sterke benadrukking van deze krimp gaat uiteindelijk leiden tot een uitermate negatief imago. We zullen veel meer moeten uitgaan van de kansen die de ontwikkeling biedt, de regio heeft zo veel moois te bieden. TOP GemeenteBelangen spreekt niet van Krimp maar van KANS.

Deze kennis is in de afgelopen 8 jaar opgebouwd middels heel veel onderzoek. Echter met deze kennis moeten we nu aan de gang. De woningmarkt is flink in beweging en we zullen  bijna dagelijks de prioriteiten moeten bijstellen. Na een aanvankelijk erg 'halsstarrige' opstelling van hogere overheden werden kernen op slot gezet. Door constructief overleg en het als gemeente Terneuzen kunnen overleggen van degelijk onderbouwde plannen is er nu veel meer mogelijk.

Dit betekent voor de komende 4 jaar volop investeren in woningbouw (nieuw of aanpassen aan behoefte). Hier liggen ook volop kansen voor de kernen. In een goed samenspel met de bewoners, ontwikkelaars, makelaars en corporaties zal de gemeente laten bouwen naar behoefte. En NIET voor leegstand: een gezamenlijke opgave.

Dit betekent: mogelijkheden voor jongeren, zelf betaalbaar bouwen of betaalbaar kunnen kopen of huren. Voor ouderen met aangepaste bouw kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Dit hoeft niet altijd in nieuwbouw. Met eenvoudige en slimme middelen kan men heel lang in eigen huis blijven wonen.

TOP GemeenteBelangen staat voor fijn wonen voor een ieder. Daarnaast zal een flinke impuls gegeven moeten worden aan de buitenruimte. Veel groen ('een groene stad is een gezonde stad') en aanleg van waterpartijen (noodzakelijk voor de enorme opgave die we hebben in het kader van de klimaatverandering, 'waterproof worden van de stad'.)

Na de bezuinigingen van de laatste jaren en de daar aan relateerde problemen voor wat betreft het bijhouden en aanplanten van het gemeentelijk groen, kan er gekeken worden of er weer naar een vaste ploeg medewerkers per wijk of kern gegaan kan worden.

Zoals met alle voorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een gemeenschap, is TOP GemeenteBelangen voorstander van een zelfstandig voortbestaan van (sport-)verenigingen. Echter niet als doel op zich. Als fuseren een antwoord is om te voorkomen dat (sport-)verenigingen wegkwijnen, dan moet de gemeente daar binnen de grenzen van het mogelijke medewerking aan verlenen.

TOP GemeenteBelangen ziet het verenigingsleven als een van de belangrijkste middelen om de leefbaarheid en eigen identiteit van de kleine kernen te versterken. Niet alleen de gemeente kan hierin een rol spelen. TOP GemeenteBelangen ziet ook een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en woningcorporaties die er belang bij hebben dat hun medewerkers en huurders in een zo aantrekkelijk mogelijke leefomgeving wonen.

TOP GemeenteBelangen is een partij voor alle leeftijden en dus is TOP GemeenteBelangen ook een partij voor 55+ en zal zich inzetten voor die groep “ouderen” welke zich niet begrepen voelen door de politiek. TOP GemeenteBelangen wil voor hen een partij zijn waar ze zich thuis kunnen voelen.

Naast de kanaalzone is het omringende platteland een belangrijke economische factor. Het is daarom zaak dat ook hier een goede afweging gemaakt wordt tussen de vele functies van het platteland. TOP GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de agrarische sector de ruimte krijgt zich te blijven ontwikkelen, zodat deze ook in de toekomst een gezonde bedrijfstak blijft.

Gezond voedsel, een vitaal platteland en klimaat. Boeren zijn onmisbaar om deze vraagstukken aan te pakken. Het zijn immers de boeren die het voedsel produceren. Dit vergt een zorgvuldige afweging tussen de economische en ecologische belangen. Het op een realistische wijze omgaan met de flora- en faunawetgeving. De agrarische en toeristische belangen zullen steeds meegenomen worden in de verdere verduurzaming van het buitengebied.

Met goed en regelmatig overleg zullen de belangen zo afgewogen worden dat er steeds win-win situaties kunnen ontstaan. Met kennis van zaken moet de gemeente de landbouw sectoren kunnen ondersteunen en een volwaardige gesprekspartner zijn. Goede communicatie richting ondernemers d.m.v. een goed werkend landbouw loket.

TOP GemeenteBelangen is voor vrijheid van godsdienst en andere religies en vindt dat het uitdragen van haat gerechtelijk moet worden vervolgd. De Nederlandse grondwet staat boven alle godsdienst en religies.

TOP GemeenteBelangen vindt dat bedrijven in Terneuzen de mogelijkheid moeten hebben om uit te breiden en zich te ontwikkelen. De verdere economische en industriële ontwikkeling van de Kanaalzone is dé belangrijkste drager van onze welvaart en ons voorzieningenniveau.

TOP GemeenteBelangen realiseert zich dat de grens zijn voor- maar ook nadelen heeft. De verschillen in belastingen en regelgeving kan voor ondernemers een zeer nadelig effect hebben. Al jaren wordt vanuit onze partij aangedrongen op aangepast beleid vanuit de Randstad. Met de mond wordt vaak beleden dat de grensregio's extra aandacht verdienen. Echter verder dan dat komt men niet.

Indien er goede, out of the box, ideeën geopperd worden, worden deze zeer snel weer de kop ingedrukt. 'Ze passen niet in landelijke of Europese regelgeving'. Nee, dat snappen we, daarom zijn de ideeën ook innovatief. Kortom: wij willen een sterkere regionale lobby in Den Haag dat deze grenssituaties op een meer evenwichtige manier aanpakt. Zoals wij lokaal denken: MAATWERK. Probeer eens buiten de lijntjes te kleuren.

TOP GemeenteBelangen wil dus een vereenvoudiging van regels. Gelukkig biedt de nieuwe Omgevingswet hiervoor volop kansen. Zoals TOP GemeenteBelangen reeds langer propageert: veel meer flexibiliteit, meer inbreng van onderaf. Kortom: de burger is mede aan zet om toekomstige planvorming mogelijk te maken. De initiatieven in Sas van Gent (In je Sas in Sas) en Hoek (met dorpsraad komen tot nieuw omgevingsplan) zijn hiervan goede voorbeelden.

Tevens regelmatig overleg met ondernemers/MKB ten einde dicht naast de ondernemers te staan. Detailhandels-loket met goede doorverwijzing. Aandacht voor ondernemerschap t.a.v. het onderwijs. Kleinschalige bedrijven zoveel mogelijk in stand houden. Indien nodig en/of gewenst herbestemming van bestaande winkelgebieden i.p.v. nieuwbouw en uitbreiding. Gebruik blijven maken van externe financiers.

Samen met de gesprekspartners in het MKB op zoek naar oplossingen voor de veranderende functie van de kernwinkelgebieden. De vele instrumenten die er zijn zo snel mogelijk onderzoeken en oppakken. Te denken valt aan 'binnenstedelijke ruilverkaveling', 'toestaan van een grotere diversiteit aan functies', 'jonge mensen kansen geven om onorthodoxe ideeën uit te werken (zij zijn de toekomst) en ze niet gelijk te ontmoedigen'; kortom innovatie.

Gehouden tegen het licht van de veranderingen in de samenstelling van de bevolking speelt behoud van werkgelegenheid in de regio een nog belangrijkere rol. TOP GemeenteBelangen kiest derhalve voor een flexibele en creatieve opstelling van de gemeente om kansen op uitbreiding van werkgelegenheid optimaal te benutten. Waar botsing met milieu, natuurwaarden en leefbaarheid dreigt is het zaak om samen met belanghebbenden voor breed gedragen oplossingen te zorgen.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen