programma

Veel is er de afgelopen 9 maanden over Dethon gezegd en geschreven. Vanaf het moment dat er een nieuwe richting voor Dethon werd uitgezet heeft TOP GemeenteBelangen zich tot doel gesteld Dethon als bedrijf in stand te willen houden voor de kwetsbare doelgroep die hier met trots werkt. Een zinvolle dagbesteding en een bedrijf voor mensen die met voldoening naar hun werk gaan.

Dit voor een ieder naar vermogen, want Dethon kan een beschutte werkplek bieden voor degenen die daar werken. Daarom staat voor TOP GemeenteBelangen voorop dat het belangrijkste is de garantie te kunnen geven dat deze doelgroep niet in het water valt. De komende besluitvorming hierover kan niet eenzijdig genomen worden.

Er liggen nu een aantal onderzoeken op tafel naar aanleiding van een eerste rapport. Deze resultaten en toevoegingen van alle disciplines die hier bij betrokken zijn, zullen voor ons bepalend gaan worden welke variant voor een toekomstbestendig Dethon passend is.

De opgave is om te zorgen voor een goed vangnet voor de groep die het verst van de arbeidsmarkt staat. Dethon is in deze een middel om te komen tot een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. Maar Dethon mag nooit een doel op zich worden. De (kwetsbare) cliënt staat voorop.

Mensen moeten zolang mogelijk in de leefomgeving kunnen blijven waar ze zich prettig voelen. Bereikbaarheid van voorzieningen en dienstverlening hoeft niet per definitie gelokaliseerd te zijn in dezelfde kern waar zij wonen, maar kan ook bij hun ‘aan huis’ worden gebracht.

Kwaliteit is hierbij een eerste vereiste als het gaat om zorg en welzijn. Als voor sommigen blijkt dat dit financieel niet haalbaar blijkt dan kan de gemeente hierin bijdragen. Voor initiatieven op dit gebied van zorgaanbieders is het belangrijk dat de gemeente hiervoor openstaat, partners eventueel bij elkaar brengt, coördineert, regisseert of faciliteert wanneer nodig.

De wet WMO moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Aandacht moet er blijven dat burgers goed geïnformeerd worden over waar hun mogelijkheden liggen wat betreft tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en zorg aan huis. Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk in een voor hun vertrouwde woonomgeving blijven.

Daarbij ligt de regie voor een groot deel bij de mensen zelf, tijdig realiseren wanneer een woning kan worden aangepast of zich juist de vraag stellen in welke woning ze zouden willen wonen. Hiertoe zijn er vele concepten van “slimme” woningen waarbij direct rekening gehouden wordt met toegankelijkheid, bewoonbaarheid, valveiligheid etc. Ook in de buitenruimte moet er permanente aandacht zijn voor de toegankelijkheid voor minder validen.

Het voortgezet onderwijs staat onder grote druk, terwijl het ó zo belangrijk is voor de regio. Er lopen via verschillende Taskforces en Onderwijsautoriteiten allerlei ontwikkel processen.

TOP GemeenteBelangen is voorstander om hier gezamenlijk stappen in te zetten. Gemeentegrens overschrijdend. Het is van belang, zoals in het basisonderwijs, dat de schoolbesturen oude dogma's achter zich laten en zich richten op één ding: goed onderwijs voor onze jeugd. Vanuit de gemeente zal uiterst kritisch gekeken moeten worden of de onvermijdelijke huisvestingsvraag ingegeven is door het gezamenlijke doel. Kortom geen steen wordt overbodig gelegd.

De stappen die reeds gezet zijn om ook het technisch onderwijs te bevorderen moeten doorgezet worden. Het kan niet zo zijn dat het bedrijfsleven schreeuwt om jonge goed opgeleide mensen en dat we dat niet kunnen leveren. Ook dit vergt een gezamenlijke aanpak. De ROC’s zijn sterk praktisch gericht. Er moet worden gestreefd naar een  blijvende  samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven zowel lokaal als in heel Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente kan hierin een voorbeeldfunctie hebben door faciliterend te zijn.

Om – onderdelen van – ROC’s levensvatbaar te houden/maken en kwalitatief sterk, moeten minder logische samenwerkingsvormen niet uit de weg worden gegaan.

De identiteit en kwaliteit van de verschillende basisscholen is belangrijk, maar eveneens belangrijk is dat basisonderwijs bereikbaar is voor de inwoners van een kern en zodoende bijdraagt aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van een kern. Naast onderwijs is een basisschool namelijk bij uitstek een verzamelpunt die inwoners van een kern bij elkaar brengt en daardoor ook een sterk sociaal karakter heeft.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de gemeente moet streven naar een betere integratie van onze Zuiderburen die hier komen wonen. Op het moment dat ze hier komen wonen moeten (toekomstige ) bewoners bekend gemaakt worden met de hoge onderwijsgraad van onze basisscholen alsook de aanwezige voorzieningen.

In de basisschool ontwikkeling moet intensief gekeken worden naar het nieuwe concept van het Integrale Kind Centrum. Dit wordt steeds verder ontwikkeld, maar vergt nog de nodige afstemming tussen de verschillende instanties. Laat ons niet te veel remmen door elkaar tegensprekende wet-en regelgeving, maar ons concentreren daar waar het omgaat: een onbezorgde opvoeding van onze jeugd. Dit zal voor de komende 4 jaar ook weer de nodige investeringen vergen in huisvesting. Pak dit op in nauwe samenspraak met de omgeving en probeer als schoolbesturen ook over uw schaduw heen te stappen.

Indien lokalen leeg komen te staan moet worden gezocht naar multifunctionele mogelijkheden om deze lokalen zo goed mogelijk te benutten.

De provincie en de vier grote steden binnen het ''Z4 verband'', Terneuzen, Goes, Middelburg en Vlissingen werken aan een programma om de culturele infrastructuur in Zeeland te versterken. Het streven is om het rijk te verleiden extra cultuurgeld naar Zeeland toe te laten vloeien. Dit alles om de steden aantrekkelijker te maken voor bezoek en vestiging om zo ook de leefbaarheid op peil te houden.

TOP GemeenteBelangen vindt het een goed streven om landelijke bronnen aan te boren, maar vindt dat Zeeland ook een eigen verantwoordelijkheid heeft en zelf ook nog meer middelen kan vrijmaken om het cultuurklimaat verder te versterken. Provincie en gemeenten subsidiëren musea en evenementen voor alle inwoners van Zeeland. Om deze voorzieningen in stand te kunnen houden is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk bezoekers trekken. De tol voor de Westerscheldetunnel kan moeilijk als stimulans worden gezien om dit doel te bereiken.

TOP GemeenteBelangen is er voorstander van om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken, maar beseft ook dat de politieke realiteit daarvoor nog weinig ruimte biedt. TOP GemeenteBelangen vindt wel dat er tussentijds een uitzondering kan worden gemaakt voor het bezoek aan culturele instellingen en evenementen. Dit is vrij eenvoudig te realiseren door bezoekers, op vertoon van de identiteitskaart, een korting te geven op het toegangsbewijs en die korting te betalen uit de opbrengsten van de tunnelgelden. Het aantal passages door de WST neemt nog steeds toe, waardoor de inkomsten stijgen, ten gunste van de exploitatie. Volgens TOP GemeenteBelangen ontstaat daardoor financiële ruimte om dit initiatief te ondersteunen.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De traditie om de bevrijding te herdenken vindt vooral nog in Axel plaats.

TOP GemeenteBelangen vindt dat initiatieven op het gebied van de 75-jarige herdenking, waar dan ook binnen de gemeente, ondersteuning verdienen.

De gemeente kende ooit het fenomeen ''cultuurprijs'' om mensen en instanties die zich verdienstelijk maken op het gebied van de kunst en cultuur te prijzen.

TOP GemeenteBelangen is er voorstander van om die prijs weer in ere te herstellen.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de raad meer zeggenschap moet krijgen over nieuwe en incidentele subsidieaanvragen voor activiteiten of evenementen op het gebied van kunst en cultuur.

Nu worden nieuwe aanvragen inclusief de honorering ervan beoordeeld door het college van B en W. Het college heeft daarbij de mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van de subsidieverordening zoals door de raad is vastgesteld. Dat moet anders.

Een mogelijkheid om dit in de praktijk te brengen is om elk raadslid een budget van 1500 euro te geven, opgeknipt in zes vouchers van 250 euro waarmee ze maximaal zes keer per jaar (250 euro per evenement) en minimaal één keer per jaar (voor het volledige bedrag van 1500) een activiteit kunnen ondersteunen. Zo komt er jaarlijks een bedrag van 46.500 euro (of meer als de raad dat nodig vindt) beschikbaar voor uitgaven boven de reguliere subsidieverstrekkingen.

 

Het werkt dan als volgt. De betreffende aanvraag wordt voorgelegd aan de raad, elk raadslid kan vervolgens aangeven of hij of zijn en met welk bedrag het verzoek al dan niet wil honoreren. Alle bijdragen van de 31 raadsleden opgeteld vormen dan het bedrag waar de aanvrager op kan rekenen. Met deze manier van werken krijgt de totale bevolking, die rechtstreeks een beroep kan doen op haar volksvertegenwoordigers of via de sociale media worden opgeroepen hun mening te geven, meer greep op de keuzes die gemaakt worden. Het biedt ook de mogelijkheid om aanvragen meer vanuit het hart dan vanuit de ratio te beoordelen.

Hoewel de raad met groots mogelijke zorgvuldigheid de subsidieverordening zo heeft vastgesteld dat subjectieve elementen bij de afweging nauwelijks nog kunnen voorkomen, blijven er altijd aanvragen komen die je soms met je gevoel wel wil honoreren.

Een evenement kan ook gewoon leuk of sympathiek zijn om een keer een kans te geven. Of sommige initiatiefnemers gun je gewoon een bijdrage. Met zo'n onderbouwing kom je doorgaans niet in aanmerking voor subsidie. Straks kan dat wel.

 
TOP GemeenteBelangen vindt dat het Podium van Zaamslag en jongerencentrum De Pit in Terneuzen de komende periode meer armslag moet krijgen om de belangrijke rol die ze hebben als podium voor kunst en cultuur en ontmoetingsplaats verder uit te bouwen. Vooral De Pit verdient extra aandacht. Gelet op de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, de vraag naar jongerenhuisvesting en de noodzaak om jongeren voor de streek te behouden is er veel aan gelegen om het vestigingsklimaat zo optimaal mogelijk te maken. De Pit kan bijdragen aan de verbetering van dat klimaat en het binden van jongeren aan en verbinden van jongeren met de regio.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen