Programma 2022

In Terneuzen ontstaan steeds meer kansen om in de recreatieve sfeer aantrekkelijke trekpleisters te organiseren. Een ontwikkeling waar privaat en publiek samen opgetrokken kan worden. We zien clusters ontstaan waar meer gebruik gemaakt moet worden van de kansen die er liggen door krachten te bundelen. Bijv. toeristisch recreatiecluster rondom de brug van Sas van Gent. Een prachtig museum, in een gebied met de nodige aandacht voor de watersport en een innovatieve horecaonderneming.  Maar aan de overkant een uniek wandel en natuurgebied, met een even innovatieve horecaondernemer. Een extra impuls kan hier nog zijn een opwaardering van het Westdorpse Rondje rond de Kreek. Zorg hier voor logische verbindingen. De overheid kan hier de bindende factor zijn. Rondom de Kreek in Terneuzen liggen gouden kansen om hier zaken te combineren, van kinderboerderij, natuurspeeltuin, camperplaats, een innovatieve horecaondernemer en nog vele groei en combinatiekansen. Laat ook hier publiek en privaat ondernemerschap samenwerken. Dit kan leiden tot een bloeiende 'Stadsboerderij'. En zo zijn in meer kernen om solitaire kansen om te bouwen naar gecombineerde kansen. TOP/GemeenteBelangen streeft naar een goede en evenwichtige ontwikkeling van alle kernen.
Het belang van kunst en cultuur voor onze samenleving behoeft nauwelijks nog enige uitleg, maar zeker wel blijvende aandacht, ondersteuning en waardering. Net als zovelen die getroffen zijn door de coronapandemie beleeft de cultuursector zware tijden. En dat op een moment, met hopelijk het eind van de coronacrisis in zicht, dat de samenleving zo’n grote behoefte heeft aan culturele beleving, afleiding en troost. Maar onze vraag of opdracht aan het culturele veld en ook onszelf is veel ruimer. Die is om de ambities om onze gemeente aantrekkelijker te maken om hier te komen werken en wonen te ondersteunen. Of daar misschien wel een katalysator van te zijn. Want als er niets te beleven valt, of er is geen woonruimte, wat nodigt een gezin dat nog uit om voor de gemeente Terneuzen te kiezen. Daarom wil TOP/GemeenteBelangen de belangrijke rol die kunst en cultuur speelt voor de leefbaarheid en het woon- en werkklimaat  van onze gemeente stimuleren en ondersteunen. Want er is nogal wat aan de hand op dat gebied. Specifiek voor de kern van Terneuzen waar het winkelgebied en de binnenstad om vernieuwing schreeuwen en de bouw van de nieuwe zeesluis voor een nieuwe dynamiek gaat zorgen. Maar uiteraard ook voor de andere kernen. De initiatieven en vraagstukken buitelen over elkaar heen. Er zijn ideeën voor een museum voor moderne kunst, een poëzie route, muurkunst, beelden in de openbare ruimte, Porgy en Bess dat de vergrijzing en de onderhoudsstaat van het gebouw wil aanpakken. Er is zoektocht naar plaatsen waar kunstenaars kunnen werken en exposeren. Corona heeft ons de afgelopen twee jaar naar  buiten gestuurd . Onze publieke ruimte is daarmee in feite onze huiskamer geworden. Dat vraagt volgens ons om een andere manier van kijken naar de inrichting van onze “huiskamer” Die omgeving moet niet alleen veilig zijn maar ook prettig om in te vertoeven. Openbaar groen, beelden, gevelkunst, meubilair etcetera kunnen daarbij een bijdrage leveren. De aanleg van een herdenkingspier bij De Griete om de ‘vergeten’ Slag om de Schelde voorgoed de plek in de geschiedenis te geven die het verdient. De inspanningen van Toonbeeld om de belangstelling voor kunst en cultuur aan te wakkeren bij het lager en voortgezet onderwijs, maar ook bij ouderen om ze zo bij de samenleving te betrekken. De viering van het 50-jarig bestaan van ons stadhuis dat qua ontwerp en uitstraling in de kringen van de architectuur hoog aanzien geniet. De culturele samenwerking binnen Zeeland en Gent. De noodzaak om van De Pit een spraakmakend en uitnodigend podium te maken, etcetera. Werk aan de winkel.
Wij vinden het belangrijk dat burgers betrokken zijn en worden bij de besluiten die de raad moet nemen. Dat begint bij het zo vroeg mogelijk bekend maken van ontwikkelingen die invloed hebben op de leefomgeving van onze burgers of op een andere manier consequenties hebben. Dat gebeurt met wisselend succes, maar blijft wel de intentie dit zo goed mogelijk te doen. We hebben een uitstekend netwerk van kern- en wijkraden die we optimaal in positie brengen om mee te praten en mee te denken. Ook dit met wisselend succes omdat het nu eenmaal onmogelijk is iedereen aan tafel te krijgen en ook naar de zin te maken. We vinden het systeem van kern- en wijkraden echter wel een goed systeem en ook goed functioneren. Er zijn echter ook burgers die niet via de kern- en wijkraden hun inbreng willen hebben. De gemeente verkent op dit moment de optie van een digitaal platform, eventueel in samenwerking met ander organisaties die via zo’n kanaal burgers willen bereiken. Wij steunen dat maar vragen wel dit op een gebruiksvriendelijke manier te organiseren en wel zodanig dat het burgers niet ontmoedigt op deze manier contact met de gemeente te zoeken. Voor de gemeenteraad ligt er nog een opdracht om de inbreng van burgers op een goede manier te wegen. Want burgers uitnodigen deel te nemen aan een discussie en hun inbreng te verzamelen om de juiste afwegingen te kunnen maken bij besluiten is slechts een deel van het verhaal. Bij zo’n aanpak hoort ook verantwoording afleggen voor de genomen besluiten. Op een zodanige manier dat burgers, ook al zijn ze het er niet mee eens, vertrouwen blijven houden in onze aanpak van burgerparticipatie.
De identiteit en kwaliteit van de verschillende basisscholen is belangrijk, maar eveneens belangrijk is dat basisonderwijs bereikbaar is voor de inwoners van een kern en zodoende bijdraagt aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van een kern. Naast onderwijs is een basisschool namelijk bij uitstek een verzamelpunt die inwoners van een kern bij elkaar brengt en daardoor ook een sterk sociaal karakter heeft. TOP/GemeenteBelangen vindt dat de gemeente moet streven naar een betere integratie van onze Zuiderburen die hier komen wonen. Op het moment dat ze hier komen wonen moeten (toekomstige ) bewoners bekend gemaakt worden met de hoge onderwijsgraad van onze basisscholen alsook de aanwezige voorzieningen. In de basisschool ontwikkeling moet intensief gekeken worden naar het nieuwe concept van het Integrale Kind Centrum. Dit wordt steeds verder ontwikkeld, maar vergt nog de nodige afstemming tussen de verschillende instanties. Laat ons niet te veel remmen door elkaar tegensprekende wet-en regelgeving, maar ons concentreren daar waar het omgaat: een onbezorgde opvoeding van onze jeugd. Dit zal voor de komende 4 jaar ook weer de nodige investeringen vergen in huisvesting. Pak dit op in nauwe samenspraak met de omgeving en probeer als schoolbesturen ook over uw schaduw heen te stappen. Indien lokalen leeg komen te staan moet worden gezocht naar multifunctionele mogelijkheden om deze lokalen zo goed mogelijk te benutten.
Het voortgezet onderwijs staat onder grote druk, terwijl het ó zo belangrijk is voor de regio. Er lopen via verschillende Taskforces en Onderwijsautoriteiten allerlei ontwikkel processen. TOP/GemeenteBelangen is voorstander om hier gezamenlijk stappen in te zetten. Gemeentegrens overschrijdend. Het is van belang, zoals in het basisonderwijs, dat de schoolbesturen oude dogma's achter zich laten en zich richten op één ding: goed onderwijs voor onze jeugd. Vanuit de gemeente zal uiterst kritisch gekeken moeten worden of de onvermijdelijke huisvestingsvraag ingegeven is door het gezamenlijke doel. Kortom geen steen wordt overbodig gelegd. De stappen die reeds gezet zijn om ook het technisch onderwijs te bevorderen moeten doorgezet worden. Het kan niet zo zijn dat het bedrijfsleven schreeuwt om jonge goed opgeleide mensen en dat we dat niet kunnen leveren. Ook dit vergt een gezamenlijke aanpak. De ROC’s zijn sterk praktisch gericht. Er moet worden gestreefd naar een  blijvende  samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven zowel lokaal als in heel Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente kan hierin een voorbeeldfunctie hebben door faciliterend te zijn. Om – onderdelen van – ROC’s levensvatbaar te houden/maken en kwalitatief sterk, moeten minder logische samenwerkingsvormen niet uit de weg worden gegaan.
Inwoners van alle leeftijden die zorg nodig hebben moeten de mogelijkheid hebben zolang mogelijk in de leefomgeving te kunnen blijven wonen waar ze zich prettig voelen. Voorzieningen en dienstverlening moet niet per definitie gelokaliseerd zijn in de kern waar zij wonen, maar kan ook ‘aan huis’ worden geleverd. Kwaliteit is hierbij het belangrijkste uitgangspunt als het gaat om zorg en welzijn. Als voor zorgbehoevende blijkt dat dit financieel of logistiek niet haalbaar blijkt dan kan de gemeente hierin bijdragen. Voor initiatieven op dit gebied van zorgaanbieders is het belangrijk dat de gemeente hiervoor openstaat, partners eventueel bij elkaar brengt, coördineert, regisseert en faciliteert wanneer nodig. De wet WMO moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Aandacht moet er blijven dat burgers goed geïnformeerd worden over waar hun mogelijkheden liggen wat betreft tegemoetkomingen voor aanpassingen aan de woning en zorg aan huis. Samen met de welzijnsorganisatie is het belangrijk om zorg en ondersteuning bereikbaar en duidelijk te maken. Burgers moeten weten waar ze terecht kunnen en welke hulp ze kunnen krijgen. Door hier meer bekendheid aan te geven samen met de verschillende partners kan de dienstverlening geoptimaliseerd worden. Daarnaast is het belangrijk om samen met externe partners zoals SVRZ, ZorgSaam en woningcorporaties in te zetten op het bouwen van voldoende levensloopbestendige woningen in alle kernen van Terneuzen. Zo kunnen we inspelen op de vraag naar zorg, kunnen mensen van jongs af aan in de zelfde woning blijven en kunnen oudere inwoners langer zelfstandig blijven wonen. Ook jongeren die zorg nodig hebben kunnen door een levensloopbestendige woning toch op zich zelf wonen en de zorg gebruiken die ze nodig hebben. Ook in de buitenruimte moet er permanente aandacht zijn voor de toegankelijkheid voor minder validen.
Energie transitie, deze staat voor de deur. Top/GemeenteBelangen wil wel oog houden voor ons mooie polder landschap.   Windmolens Top/GemeenteBelangen heeft nog steeds de voorkeur van windenergie op zee. Maar dat wij nieuwe windenergie-initiatieven in Terneuzen op passende wijze zullen beoordelen.   Zonne-energie Top/GemeenteBelangen staat achter de aanleg van zonneparken maar wel zoveel mogelijk  in overleg met de omgeving.Ook moeten zij zo veel mogelijk  aan het zicht onttrokken worden en moeten ze een zo groen mogelijk karakter krijgen.   Restwarmte Top/GemeenteBelangen staat achter het plan voor een restwarmtenet in de gemeente Terneuzen. Dit zorgt voor een vermindering van het aardgas verbruik en de CO2 –uitstoot in de gemeente.   Waterstof. Top/GemeenteBelangen staat achter de eventuele bouw van waterstof fabrieken In onze gemeente. Zodat bedrijven en eventuele huishoudens gebruik kunnen maken van groene energie.   Innovatie op het gebied van auto rijden. Binnen TOP/ GemeenteBelangen is er de expertise m.b.t. innovatie op o.a. het gebied van een nieuwe manier van auto rijden. Een lid werkt namelijk mee aan de ontwikkeling van een auto die kan rijden op perslucht. Dit houdt in geen uitstoot van schadelijke stoffen en omdat een luchtmotor niet warm wordt zorgt die eerder voor afkoeling van de aarde.
Zeeuws Vlaanderen, en daarmee ook Terneuzen, krijgt te maken met een verandering in de bevolkingsopbouw. Dit betreft het aantal inwoners, een steeds veranderende verhouding tussen jong en oud, de samenstelling van huishoudens en de (arbeids-)migrant. We moeten de kansen grijpen die deze ontwikkeling biedt, de regio heeft zo veel moois te bieden. TOP/GemeenteBelangen  staat vol achter de ambitie uitgesproken in de Regio visie, groei van de bevolking. De woningmarkt is flink in beweging en we zullen, bijna dagelijks de prioriteiten moeten bijstellen. Dit betekent voor de komende 4 jaar volop investeren in woningbouw (nieuw of aanpassen aan behoefte). Hier liggen ook volop kansen voor de kernen.  In een goed samenspel met de bewoners, ontwikkelaars, makelaars en corporaties zal de gemeente laten bouwen naar behoefte. En NIET voor leegstand: een gezamenlijke opgave. Dit betekent: mogelijkheden voor jongeren, zelf betaalbaar bouwen of betaalbaar kunnen kopen of huren. Voor ouderen met aangepaste bouw kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Dit hoeft niet altijd in nieuwbouw. Met eenvoudige en slimme middelen kan men heel lang in eigen huis blijven wonen. TOP/GemeenteBelangen staat voor fijn wonen voor een ieder. Daarnaast zal een flinke impuls gegeven moeten worden aan de buitenruimte. Veel groen ('een groene stad is een gezonde stad') en aanleg van waterpartijen (noodzakelijk voor de enorme opgave die we hebben in het kader van de klimaatverandering, 'waterproof worden van de stad'.) In een nauw samenspel met de bewoners zullen wijken een intensiever groen onderhoud vergen. Het blijkt dat veel bewoners graag mede eigenaar worden van de omgeving. Dat betekent voor de gemeente wat meer regie loslaten, het bieden van een minimum pakket (extensief) onderhoud. En daarnaast met de buurt een meer intensief onderhoud afspreken. Waarbij de gemeente in dat laatste meer faciliteert, dan dirigeert.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen