Programma 2022

De afgelopen vier jaar was de TOP/GemeenteBelangen voor de vierde opeenvolgende periode vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders. De afgelopen vier jaar heeft TOP/GemeenteBelangen, als grootste partij, samen met de coalitiepartners veel bereikt maar er is nog steeds geen enkele reden aanmatigend te zijn. Een periode gekenmerkt door een mondiale gezondheidscrises en een landelijke periode van politieke inertie door een demissionair kabinet. Toch is veel gerealiseerd. Onze financiële huishouding is op orde. Van een aanvankelijk zeer negatief meerjaren perspectief is dit omgebogen naar een veel positievere horizon. In een zich sterk verbeterende economie staan veel bouwprojecten in de steigers of zijn opgeleverd. Desondanks moeten we in de woningmarkt nog de nodige slagen maken. Hierbij hebben alle kernen continue onze aandacht. In het sociale domein is er door de decentralisaties een haast onwerkbare situatie ontstaan. Uiteraard blijven wij als gemeente de zorg leveren die nodig is. Het blijft zaak om met het Rijk in gesprek te blijven over de financiën. We krijgen wel de taken, maar niet de centen. Helaas zien we deze tendens steeds sterker worden. Een lokale overheid die dicht bij de bevolking moet staan, de menselijke maat moet hanteren, maar helaas niet de middelen krijgt om ook zelf financieel de zaken te behappen. Het grootste deel van onze begroting wordt vanuit Den Haag gestuurd met minimale lokale mogelijkheden tot bijsturing. In de afgelopen periode hebben we een toenemende aandacht gekregen als potentiële groei regio. Een goed draaiende economie, een arbeidsmarkt die zelfs oververhit is, meer kansen in de grensoverschrijdende samenwerking (het unieke internationale havenschap North Sea Ports), toenemende belangstelling voor onze kunst en cultuur ontwikkeling, een ambitie om als regio door te groeien naar 125000 inwoners, een ontwikkel scenario voor de centrale kern Terneuzen, als De regio stad, die hoort bij een dynamisch economisch kerngebied als de Kanaalzone. Kortom, er staat veel in de steigers en het vergt nu moed en daadkracht om deze ambities vorm te geven. Daarom zal het ook voor de nieuwe gemeenteraad de nodige bestuurlijke vaardigheden vergen om deze nieuwe en uiteraard ook lopende taken uit te voeren. In dit programma geven wij graag aan hoe TOP/GemeenteBelangen denkt over zaken en ontwikkelingen die voor onze burgers belangrijk zijn. TOP/GemeenteBelangen draait al enige jaren mee en neemt ook zijn bestuurlijke verantwoording. U zult begrijpen dat dit ook betekent dat er continuïteit zit in onze aandachtsvelden. Een beleid wat je voorstaat, verandert niet per 4 jaar. TOP/GemeenteBelangen laat zien dat ze ook na de verkiezingen kansen, hoe klein ze soms ook lijken, met al de expertise die in de partij aanwezig is voortvarend zal aanpakken.
De digitalisering van onze maatschappij heeft ons veel voordelen gebracht. Op veel fronten is het ons gemakkelijker gemaakt om contact met elkaar te krijgen en zicht te krijgen op een wereld die voor velen vroeger nagenoeg onbereikbaar was of zelfs niet bekend was. Op de elektronische snelweg bestaan geen afstanden. We kiezen onze vakanties op internet, kopen in webwinkels en laten via een appje onze boodschappen thuis bezorgen. Met een klik zitten we in elkaars woonkamer en maken we contact. Ook met de gemeente. Al zijn er dan geen afstanden meer, afstandelijkheid bestaat nog wel. Burgers die om wat voor reden dan ook niet willen of kunnen leven in onze digitale wereld hebben daarom blijvend onze aandacht nodig. We moeten ze enerzijds helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheid, anderzijds zal er altijd de mogelijkheid moeten blijven voor persoonlijk contact.
TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het verkeersveilig maken van kernen en wijken zonder de leefbaarheid aan te tasten door het plaatsen van versmallingen, bloembakken en andere obstakels. In het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” spreekt de regering de wens uit om de maximum snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur. TOP/GemeenteBelangen is voorstander om dit door te voeren in alle kernen en wijken. Dit om de verschillen te beperken voor de inwoners en het verkeersveilig maken van alle woonwijken. Hierdoor kunnen kinderen veilig buiten spelen en kunnen inwoners optimaal genieten van hun woonomgeving. Naast het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom wil TOP/GemeenteBelangen ook het plan inbrengen om in de gehele gemeente te starten met een proef om verkeersborden te verwijderen in de kernen om zo de veiligheid te vergroten. Verschillende gemeente in Oost- en midden Nederland hebben reeds een proef uitgevoerd door 1 op de 5 borden te verwijderen. Dit is voor die gemeente succesvol gebleken. TOP/GemeenteBelangen wil zich hard maken om een soortgelijke proef in verschillende kernen van Terneuzen op te zetten. Eind 2021 is het Gemeentelijk Verkeer & Vervoersplan (GVVP) gepresenteerd. De afstand voor inwoners wordt steeds groter door het wegtrekken naar de centrale kernen. Voor het GVVP is onderzoek gedaan naar de staat van de huidige infrastructuur en de behoefte bij de inwoners. Hier is niet enkel gekeken naar de huidige situatie, maar ook toekomst gericht. TOP/GemeenteBelangen wil, samen met de provincie, het waterschap en externe partners, zich inzetten om een uitvoering te geven aan het GVVP. Het is belangrijk dat de infrastructuur aangepast wordt naar de wensen voor de toekomst. Hierbij valt te denken aan het inzetten op andere manieren van vervoer (openbaar en gedeeld) laadpaal netwerk voor elektrische voertuigen, het weren van vrachtverkeer in de kernen (bestemmingsverkeer uitgezonderd en de veiligheid van fietsverkeer (zowel toeristisch als zakelijk). TOP/GemeenteBelangen is voorstander om samen met het onderwijs te kijken naar de mogelijkheden om bij nieuwe en te verbouwen scholen zogenaamde verkeerspleinen aan te leggen om kinderen te leren veilig deel te nemen aan het verkeer. Het inrichten van een verkeersplein moet wel passen binnen de ontwerpen voor de pleinen, verschillende schoolpleinen worden ingericht als groene pleinen.
De burgemeester moet de ambassadeur zijn die de belangen van de gemeente, de derde havenstad in Nederland, nationaal en internationaal behartigt.
In een periode dat de markt erg terughoudend is geweest met investeren (zelfs alleen bezig met overleven) hebben wij als gemeente met flinke investeringen in de openbare ruimte, algemene voorzieningen en onderwijs, financieel de nodige offers gebracht. Dit heeft geleid tot een (weliswaar verantwoorde) serieuze schuldenlast. In de afgelopen 4 jaar is daar een forse inhaalslag gemaakt, de schuldenlast is fors gedaald. Voor de komende 4 jaar steekt
TOP/GemeenteBelangen
in op maximale stijging van de tarieven ter hoogte van de inflatiecorrectie. Bij toekomstige investeringen zal eerst een gedegen heroverweging van ons uitgaven patroon moeten plaatsvinden, alvorens het belasting instrument te hanteren.
TOP/GemeenteBelangen constateert dat er al vooruitgang is geboekt in de samenwerking met België, maar verdere intensivering is zeker nodig. Havenfusie is een prachtige ontwikkeling welke een ongekende uitstraling kan hebben voor onze regio. Er wordt nu reeds met grote interesse vanuit Brussel naar ons gebied gekeken, waardoor de spoorlijn waar wij al zoveel jaren voor ijveren, steeds meer als belangrijke ader erkend wordt. Niet alleen voor goederen, maar ook voor personen zou dit een geweldige verbinding met onze zuiderburen en alle Europese steden kunnen betekenen. Maar er liggen meer kansen. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van het feit dat België ons achterland is en meerwaarde heeft voor verdere ontwikkeling van de regio. Onze regio ligt in de directe invloedssfeer van de Belgische Randstad (Antwerpen, Gent, Brugge). Deze unieke ligging zal nog verder benut moeten worden. Terneuzen zal zich nóg meer op het zuiden moeten oriënteren. De samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg is een schoolvoorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Dit moet ook op andere werkvelden verder worden uitgewerkt. Voor TOP/GemeenteBelangen is samenwerking op het gebied van scholing. Zeer recentelijk hebben België, Nederland en Luxemburg een overeenkomst gesloten dat de hogere diploma’s door deze drie landen automatisch erkend worden. Hierdoor wordt studeren in de het buitenland of juist bij ons, voor iedereen interessanter. Het is belangrijk dat ook in de samenwerking met België voortdurend uit te dragen. Gelukkig zijn er op gebied van arbeidsmarkt en zorg reeds grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Echter vergt het van beide kanten de nodige inspanningen om, de toch verschillende, culturen te verbinden. Dit vergt een extra inspanning van alle deelnemers. Met begrip voor elkaar moet de samenwerking een meerwaarde hebben. De huidige instroom van Belgische huizenkopers biedt zeker kansen. Van groot belang hierbij is de integratie in de Terneuzense samenleving en de deelname aan het sociale en culturele leven. Tegelijkertijd is een goede samenwerking tussen de gemeente Hulst en Sluis op allerlei terreinen noodzakelijk. Zeeuws-Vlaanderen is één gebied. De gemeente heeft de inkoop van goederen en diensten die voor de samenleving van belang zijn in hoge mate geprofessionaliseerd. Deze aanpak levert geld op. Maar er zijn nog meer voordelen te behalen door verregaande inkoopsamenwerking met de andere twee gemeenten en het waterschap. Deze voordelen zijn ook op ICT gebied te halen. Op gebieden waar het voor een gemeente te duur wordt een deskundig ambtenaar aan te trekken moet samenwerking worden gezocht. TOP/GemeenteBelangen wil in de gemeente Terneuzen een goed leefklimaat scheppen voor haar burger zonder op enigerlei wijze gestuurd te worden door of gebonden te zijn aan bestaande landelijke partijen.
Naast de kanaalzone is het omringende platteland een belangrijke economische factor. Het is daarom zaak dat ook hier een goede afweging gemaakt wordt tussen de vele functies van het platteland. TOP/GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de agrarische sector de ruimte krijgt zich te blijven ontwikkelen, zodat deze ook in de toekomst een gezonde bedrijfstak blijft. Gezond voedsel, een vitaal platteland en klimaat. Boeren zijn onmisbaar om deze vraagstukken aan te pakken. Het zijn immers de boeren die het voedsel produceren. Dit vergt een zorgvuldige afweging tussen de economische en ecologische belangen. Het op een realistische wijze omgaan met de flora- en faunawetgeving. De agrarische en toeristische belangen zullen steeds meegenomen worden in de verdere verduurzaming van het buitengebied. Met goed en regelmatig overleg zullen de belangen zo afgewogen worden dat er steeds win-win situaties kunnen ontstaan. Met kennis van zaken moet de gemeente de landbouw sectoren kunnen ondersteunen en een volwaardige gesprekspartner zijn. Goede communicatie richting ondernemers d.m.v. een goed werkend landbouw loket.
TOP/GemeenteBelangen is voorstander van het zelfstandig voortbestaan van de (sport-) verenigingen daar deze een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kernen. Echter niet als doel op zich. Als fuseren een antwoord is om te voorkomen dat (sport-) verenigingen wegkwijnen, dan moet de gemeente daar binnen de grenzen van het mogelijke medewerking aan verlenen. TOP/GemeenteBelangen ziet het verenigingsleven als één van de belangrijkste middelen om de leefbaarheid en eigen identiteit van de kleine kernen te versterken. Niet alleen de Gemeente kan hierin een rol spelen.  TOP/GemeenteBelangen ziet ook een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en woningcorporaties die er belang bij hebben dat hun medewerkers en huurders in een zo aantrekkelijk mogelijke leefomgeving wonen. TOP/GemeenteBelangen is een partij voor alle kernen en alle leeftijden en dus is TOP/GemeenteBelangen ook een partij voor 55+ en voor de kwetsbare doelgroepen en zal zich inzetten voor die groep “ouderen” en “kwetsbaren” welke zich niet begrepen voelen door de politiek. Iedereen, met of zonder beperking moet de mogelijkheid hebben om te (blijven) sporten/ bewegen in zijn eigen Gemeente. TOP/GemeenteBelangen wil voor hen een partij zijn waar ze zich thuis kunnen voelen.
TOP/GemeenteBelangen wil dat de gemeente zich inspant om bij grote bouwopdrachten en aanbestedingen vooral ook lokale aannemers en architecten aan bod te laten komen. Hiervoor moet een werkbare oplossing worden bedacht waarbij een optie kan zijn om bij aanbestedingen grote partijen te verplichten regionale partijen een boterham te gunnen. Uitvoerders van werken voor de gemeente hebben een inspanningsverplichting om bij de uitvoering van het werk een deel uit te laten voeren door mensen die op dat moment een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen de  die dat wil, de mogelijkheid heeft om te sporten. Dit wil TOP/GemeenteBelangen bereiken door toekomstbestendige sportaccommodaties die multifunctioneel ingezet kunnen worden en als het ‘hart’ van de kern gebruikt kunnen wordt. Dit om de leefbaarheid in de kern te bevorderen en laagdrempelig toegankelijk is. Verenigingen hebben naast hun sportieve functie ook een sociale en ontmoeting functie. De zwembaden in de kernen moeten in stand worden gehouden. Door slim en creatief om te gaan met de mogelijkheden en samen te werken met lokale ondernemers kunnen de zwembaden ook open blijven. De afgelopen 4 jaar is er een accommodatiebeleid opgesteld om de sportvoorzieningen in de kernen te optimaliseren en te kijken naar toekomstbestendigheid en samenwerkingen. Bij gewijzigde omstandigheden zal opnieuw gekeken moeten worden naar dit beleid, met uitgangspunt behoud van een minimaal voorzieningen niveau. Dus geen weglek naar de centrale kernen, maar d.m.v. burgerparticipatie en ‘vraag naar’ in de kern te kijken naar mogelijkheden om voorzieningen te behouden en toekomstbestendig te maken. Daarnaast pleit Top/GemeenteBelangen voor het efficiënter benutten en opknappen van sport- en speelvoorzieningen zodat het voor de jeugd en volwassenen uitnodigend is om te kunnen recreëren. Door hiervoor de samenwerking op te zoeken o.a. project ontwikkelaars en woningcorporaties kunnen bestaande en nieuwe wijken toekomstbestendig worden gemaakt.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen