FAQs

Frequently Asked Questions


De burgemeester moet de ambassadeur zijn die de belangen van de gemeente, de derde havenstad in Nederland, nationaal en internationaal behartigt.
De burgemeester moet de ambassadeur zijn die de belangen van de gemeente, de derde havenstad in Nederland, nationaal en internationaal behartigt.
Wij vinden het belangrijk dat burgers betrokken zijn en worden bij de besluiten die de raad moet nemen. Dat begint bij het zo vroeg mogelijk bekend maken van ontwikkelingen die invloed hebben op de leefomgeving van onze burgers of op een andere manier consequenties hebben. Dat gebeurt met wisselend succes, maar blijft wel de intentie dit zo goed mogelijk te doen. We hebben een uitstekend netwerk van kern- en wijkraden die we optimaal in positie brengen om mee te praten en mee te denken. Ook dit met wisselend succes omdat het nu eenmaal onmogelijk is iedereen aan tafel te krijgen en ook naar de zin te maken. We vinden het systeem van kern- en wijkraden echter wel een goed systeem en ook goed functioneren. Er zijn echter ook burgers die niet via de kern- en wijkraden hun inbreng willen hebben. De gemeente verkent op dit moment de optie van een digitaal platform, eventueel in samenwerking met ander organisaties die via zo’n kanaal burgers willen bereiken. Wij steunen dat maar vragen wel dit op een gebruiksvriendelijke manier te organiseren en wel zodanig dat het burgers niet ontmoedigt op deze manier contact met de gemeente te zoeken. Voor de gemeenteraad ligt er nog een opdracht om de inbreng van burgers op een goede manier te wegen. Want burgers uitnodigen deel te nemen aan een discussie en hun inbreng te verzamelen om de juiste afwegingen te kunnen maken bij besluiten is slechts een deel van het verhaal. Bij zo’n aanpak hoort ook verantwoording afleggen voor de genomen besluiten. Op een zodanige manier dat burgers, ook al zijn ze het er niet mee eens, vertrouwen blijven houden in onze aanpak van burgerparticipatie.
TOP GemeenteBelangen vindt dat het Podium van Zaamslag en jongerencentrum De Pit in Terneuzen de komende periode meer armslag moet krijgen om de belangrijke rol die ze hebben als podium voor kunst en cultuur en ontmoetingsplaats verder uit te bouwen. Vooral De Pit verdient extra aandacht. Gelet op de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, de vraag naar jongerenhuisvesting en de noodzaak om jongeren voor de streek te behouden is er veel aan gelegen om het vestigingsklimaat zo optimaal mogelijk te maken. De Pit kan bijdragen aan de verbetering van dat klimaat en het binden van jongeren aan en verbinden van jongeren met de regio.

TOP GemeenteBelangen vindt dat de raad meer zeggenschap moet krijgen over nieuwe en incidentele subsidieaanvragen voor activiteiten of evenementen op het gebied van kunst en cultuur.

Nu worden nieuwe aanvragen inclusief de honorering ervan beoordeeld door het college van B en W. Het college heeft daarbij de mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van de subsidieverordening zoals door de raad is vastgesteld. Dat moet anders.

Een mogelijkheid om dit in de praktijk te brengen is om elk raadslid een budget van 1500 euro te geven, opgeknipt in zes vouchers van 250 euro waarmee ze maximaal zes keer per jaar (250 euro per evenement) en minimaal één keer per jaar (voor het volledige bedrag van 1500) een activiteit kunnen ondersteunen. Zo komt er jaarlijks een bedrag van 46.500 euro (of meer als de raad dat nodig vindt) beschikbaar voor uitgaven boven de reguliere subsidieverstrekkingen.

 

Het werkt dan als volgt. De betreffende aanvraag wordt voorgelegd aan de raad, elk raadslid kan vervolgens aangeven of hij of zijn en met welk bedrag het verzoek al dan niet wil honoreren. Alle bijdragen van de 31 raadsleden opgeteld vormen dan het bedrag waar de aanvrager op kan rekenen. Met deze manier van werken krijgt de totale bevolking, die rechtstreeks een beroep kan doen op haar volksvertegenwoordigers of via de sociale media worden opgeroepen hun mening te geven, meer greep op de keuzes die gemaakt worden. Het biedt ook de mogelijkheid om aanvragen meer vanuit het hart dan vanuit de ratio te beoordelen.

Hoewel de raad met groots mogelijke zorgvuldigheid de subsidieverordening zo heeft vastgesteld dat subjectieve elementen bij de afweging nauwelijks nog kunnen voorkomen, blijven er altijd aanvragen komen die je soms met je gevoel wel wil honoreren.

Een evenement kan ook gewoon leuk of sympathiek zijn om een keer een kans te geven. Of sommige initiatiefnemers gun je gewoon een bijdrage. Met zo'n onderbouwing kom je doorgaans niet in aanmerking voor subsidie. Straks kan dat wel.

 

De gemeente kende ooit het fenomeen ''cultuurprijs'' om mensen en instanties die zich verdienstelijk maken op het gebied van de kunst en cultuur te prijzen.

TOP GemeenteBelangen is er voorstander van om die prijs weer in ere te herstellen.

TOP/Gemeentebelangen was de afgelopen vier jaar met wethouder Frank van Hulle en Frank Deij vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders.

 TOP/Gemeentebelangen voelt zich thuis op deze plek en wil ook de komende vier jaar vanuit deze positie de gemeenschap van dienst zijn.

De afgelopen vier jaar heeft TOP/Gemeentebelangen, als grootste partij, samen met de coalitiepartners veel bereikt, echter is er geen enkele reden om aanmatigend te zijn. Veel is gerealiseerd, maar er moeten ook nog zaken worden afgerond alsmede de vragen om bepaalde oplossingen.

De tijd zit op dit moment zeker mee. De economie floreert, de markt lijkt zelfs wat oververhit. Ook dat vergt verstandig bestuur. Dit betekent niet dat de nodige uitdagingen gestopt zijn op ons te wachten. De bevolking vergrijst, en Den Haag gaat steeds verder in het decentraliseren van bestuurlijke diensten. Gemeentes worden voor steeds meer zaken verantwoordelijk. Echter worden niet de juiste, volledig dekkende, budgetten meegegeven.

Den Haag gaat ervan uit dat de lokale overheden zaken efficiënter kunnen oppakken en kunnen korten op de budgetten vooraleer de organisaties voor de nieuwe taken zijn ingericht. Daarom zal het ook voor de nieuwe gemeenteraad de nodige bestuurlijke vaardigheden vergen om deze nieuwe en uiteraard ook lopende taken uit te voeren. In dit programma geven wij graag aan hoe TOP/Gemeentebelangen denkt over de zaken en ontwikkelingen die voor onze burgers belangrijk zijn.

TOP/Gemeentebelangen draait al enige jaren mee en neemt ook zijn bestuurlijke verantwoording. U zult begrijpen dat dit ook betekent dat er continuïteit zit in onze aandachtsvelden. Een beleid wat je voorstaat, verandert niet per 4 jaar. TOP/Gemeentebelangen wil laten zien dat ze ook de komende vier jaar de kansen, hoe klein ze soms ook lijken, met al de expertise die in de partij aanwezig is voortvarend zal aanpakken.

De afgelopen vier jaar was de TOP/GemeenteBelangen voor de vierde opeenvolgende periode vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders. De afgelopen vier jaar heeft TOP/GemeenteBelangen, als grootste partij, samen met de coalitiepartners veel bereikt maar er is nog steeds geen enkele reden aanmatigend te zijn. Een periode gekenmerkt door een mondiale gezondheidscrises en een landelijke periode van politieke inertie door een demissionair kabinet. Toch is veel gerealiseerd. Onze financiële huishouding is op orde. Van een aanvankelijk zeer negatief meerjaren perspectief is dit omgebogen naar een veel positievere horizon. In een zich sterk verbeterende economie staan veel bouwprojecten in de steigers of zijn opgeleverd. Desondanks moeten we in de woningmarkt nog de nodige slagen maken. Hierbij hebben alle kernen continue onze aandacht. In het sociale domein is er door de decentralisaties een haast onwerkbare situatie ontstaan. Uiteraard blijven wij als gemeente de zorg leveren die nodig is. Het blijft zaak om met het Rijk in gesprek te blijven over de financiën. We krijgen wel de taken, maar niet de centen. Helaas zien we deze tendens steeds sterker worden. Een lokale overheid die dicht bij de bevolking moet staan, de menselijke maat moet hanteren, maar helaas niet de middelen krijgt om ook zelf financieel de zaken te behappen. Het grootste deel van onze begroting wordt vanuit Den Haag gestuurd met minimale lokale mogelijkheden tot bijsturing. In de afgelopen periode hebben we een toenemende aandacht gekregen als potentiële groei regio. Een goed draaiende economie, een arbeidsmarkt die zelfs oververhit is, meer kansen in de grensoverschrijdende samenwerking (het unieke internationale havenschap North Sea Ports), toenemende belangstelling voor onze kunst en cultuur ontwikkeling, een ambitie om als regio door te groeien naar 125000 inwoners, een ontwikkel scenario voor de centrale kern Terneuzen, als De regio stad, die hoort bij een dynamisch economisch kerngebied als de Kanaalzone. Kortom, er staat veel in de steigers en het vergt nu moed en daadkracht om deze ambities vorm te geven. Daarom zal het ook voor de nieuwe gemeenteraad de nodige bestuurlijke vaardigheden vergen om deze nieuwe en uiteraard ook lopende taken uit te voeren. In dit programma geven wij graag aan hoe TOP/GemeenteBelangen denkt over zaken en ontwikkelingen die voor onze burgers belangrijk zijn. TOP/GemeenteBelangen draait al enige jaren mee en neemt ook zijn bestuurlijke verantwoording. U zult begrijpen dat dit ook betekent dat er continuïteit zit in onze aandachtsvelden. Een beleid wat je voorstaat, verandert niet per 4 jaar. TOP/GemeenteBelangen laat zien dat ze ook na de verkiezingen kansen, hoe klein ze soms ook lijken, met al de expertise die in de partij aanwezig is voortvarend zal aanpakken.

Zeeuws Vlaanderen, en daarmee ook Terneuzen, krijgt te maken met een verandering in de bevolkingsopbouw. Dit betreft het aantal inwoners, een steeds veranderende verhouding tussen jong en oud, en de samenstelling van huishoudens; van meerpersoons tot alleenstaand.

Helaas wordt de bevolkingsontwikkeling te vaak met de naam Krimp aangeduid en worden we geschaard in het rijtje Zuid Limburg en Oost Groningen. De sterke benadrukking van deze krimp gaat uiteindelijk leiden tot een uitermate negatief imago. We zullen veel meer moeten uitgaan van de kansen die de ontwikkeling biedt, de regio heeft zo veel moois te bieden. TOP GemeenteBelangen spreekt niet van Krimp maar van KANS.

Deze kennis is in de afgelopen 8 jaar opgebouwd middels heel veel onderzoek. Echter met deze kennis moeten we nu aan de gang. De woningmarkt is flink in beweging en we zullen  bijna dagelijks de prioriteiten moeten bijstellen. Na een aanvankelijk erg 'halsstarrige' opstelling van hogere overheden werden kernen op slot gezet. Door constructief overleg en het als gemeente Terneuzen kunnen overleggen van degelijk onderbouwde plannen is er nu veel meer mogelijk.

Dit betekent voor de komende 4 jaar volop investeren in woningbouw (nieuw of aanpassen aan behoefte). Hier liggen ook volop kansen voor de kernen. In een goed samenspel met de bewoners, ontwikkelaars, makelaars en corporaties zal de gemeente laten bouwen naar behoefte. En NIET voor leegstand: een gezamenlijke opgave.

Dit betekent: mogelijkheden voor jongeren, zelf betaalbaar bouwen of betaalbaar kunnen kopen of huren. Voor ouderen met aangepaste bouw kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Dit hoeft niet altijd in nieuwbouw. Met eenvoudige en slimme middelen kan men heel lang in eigen huis blijven wonen.

TOP GemeenteBelangen staat voor fijn wonen voor een ieder. Daarnaast zal een flinke impuls gegeven moeten worden aan de buitenruimte. Veel groen ('een groene stad is een gezonde stad') en aanleg van waterpartijen (noodzakelijk voor de enorme opgave die we hebben in het kader van de klimaatverandering, 'waterproof worden van de stad'.)

Na de bezuinigingen van de laatste jaren en de daar aan relateerde problemen voor wat betreft het bijhouden en aanplanten van het gemeentelijk groen, kan er gekeken worden of er weer naar een vaste ploeg medewerkers per wijk of kern gegaan kan worden.

Zeeuws Vlaanderen, en daarmee ook Terneuzen, krijgt te maken met een verandering in de bevolkingsopbouw. Dit betreft het aantal inwoners, een steeds veranderende verhouding tussen jong en oud, de samenstelling van huishoudens en de (arbeids-)migrant. We moeten de kansen grijpen die deze ontwikkeling biedt, de regio heeft zo veel moois te bieden. TOP/GemeenteBelangen  staat vol achter de ambitie uitgesproken in de Regio visie, groei van de bevolking. De woningmarkt is flink in beweging en we zullen, bijna dagelijks de prioriteiten moeten bijstellen. Dit betekent voor de komende 4 jaar volop investeren in woningbouw (nieuw of aanpassen aan behoefte). Hier liggen ook volop kansen voor de kernen.  In een goed samenspel met de bewoners, ontwikkelaars, makelaars en corporaties zal de gemeente laten bouwen naar behoefte. En NIET voor leegstand: een gezamenlijke opgave. Dit betekent: mogelijkheden voor jongeren, zelf betaalbaar bouwen of betaalbaar kunnen kopen of huren. Voor ouderen met aangepaste bouw kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Dit hoeft niet altijd in nieuwbouw. Met eenvoudige en slimme middelen kan men heel lang in eigen huis blijven wonen. TOP/GemeenteBelangen staat voor fijn wonen voor een ieder. Daarnaast zal een flinke impuls gegeven moeten worden aan de buitenruimte. Veel groen ('een groene stad is een gezonde stad') en aanleg van waterpartijen (noodzakelijk voor de enorme opgave die we hebben in het kader van de klimaatverandering, 'waterproof worden van de stad'.) In een nauw samenspel met de bewoners zullen wijken een intensiever groen onderhoud vergen. Het blijkt dat veel bewoners graag mede eigenaar worden van de omgeving. Dat betekent voor de gemeente wat meer regie loslaten, het bieden van een minimum pakket (extensief) onderhoud. En daarnaast met de buurt een meer intensief onderhoud afspreken. Waarbij de gemeente in dat laatste meer faciliteert, dan dirigeert.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen