Top Gemeente Belangen

Speerpunten 2018 - 2022

Download hier de speerpunten.

Digitaal is normaal, maar persoonlijk contact blijft belangrijk.

De verdere digitalisering van onze maatschappij is een ontwikkeling die we niet kunnen en ook niet willen tegenhouden. Een appje, een mailtje of een berichtje op FaceBook behoort bij velen tot de standaard uitrusting communicatiemiddelen. TOP/Gemeentebelangen is echter altijd voorstander gebleven van persoonlijk contact. Daar moet altijd tijd en ruimte voor zijn, want een risico van sociale media is dat we elkaar niet altijd goed begrijpen en dat hetgeen we willen overbrengen door de beperkingen van het medium niet het effect krijgt wat we ermee beogen.

 

Eigen dienstbus bevolking Zeeuws Vlaanderen.

TOP/Gemeentebelangen wil graag dat de drie gemeenten in Zeeuws Vlaanderen investeren in de aanschaf en exploitatie van een zogenaamde dienstbus. Dit vanuit gedachte: veel bewindslieden in Nederland hebben de beschikking over een dienstauto, waarom kan er dan geen dienstbus voor de bevolking zijn? Anders dan de dienstauto is het niet de bedoeling deze bus in te zetten voor simpel vervoer van A naar B. Deze bus moet volgens TOP/Gemeentebelangen vooral worden in gezet om groepen bewoners van kernen, voor wie eenzaamheid en isolatie op de loer ligt, in contact met elkaar te brengen om gezamenlijk delen van Zeeuws Vlaanderen te verkennen of te bezoeken die doorgaans voor die groep moeilijk te bereiken is. Om zo omgang met elkaar en liefde voor cultuur en kennis van de regio te stimuleren.

 

Gemeente zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar in de wijk.

Veel  medewerkers van de gemeente zijn dag aan dag in de wijken aanwezig. Van onze vuilnisophaaldienst, medewerkers groen, handhavers, BOA's tot onze bestuurders. TOP/Gemeentebelangen vindt het van belang om deze medewerkers ook in te zetten als direct aanspreekbaar verlengstuk van het 'gemeentehuis'. De burger moet zo veel makkelijker de gemeente kunnen bereiken.

Begraven worden kan goedkoper.

De raad is in 2017 in meerderheid akkoord gegaan met een nieuw tarievensysteem voor de lijkbezorging. Daarmee is een eind gekomen aan de onrechtvaardigheid en de weeffouten die aan het systeem vast zaten. Nu wordt het tijd om naar de hoogte van de tarieven zelf te kijken. We denken dat die nog verder omlaag kunnen door de onderhoudskosten van de begraafplaatsen gedeeltelijk uit de algemene middelen te betalen.

Nog meer samenwerking België en flankgemeenten.

De havenfusie met Gent, de inspanningen om het voortgezet onderwijs voor de regio te behouden zijn twee recente ontwikkelingen die nog maar eens aangeven hoe belangrijk het is om goede contacten te hebben met onze Belgische buren en onze flankgemeenten. Lange tijd overheerste de gedachte dat een gezamenlijk belang daarvoor het uitgangspunt moest zijn. We vinden vooral een goed contact het belangrijkste uitgangspunt. Het elkaar vinden in een gezamenlijk belang volgt dan wel.

Gemeente en inwoners behouden samen voorzieningen in de kernen.

We vinden het belangrijk om voorzieningen in de kernen zo lang mogelijk in stand te houden. We vinden dat niet alleen een zaak van de gemeente. Ook de bewoners zelf moeten, als voorzieningen aan aantrekkelijkheid inboeten of er dreigt een tekort aan vrijwilligers, inspanningen doen om voorzieningen te behouden. Een mooi voorbeeld is het samenspel tussen de gemeente en het Bewonersplatform Zuiddorpe om ’t Kaaike voor de gemeenschap te behouden.

Betaalbare woning voor jong en oud in de kernen.

Onze portemonnee, onze leeftijd, onze werk- en gezinssituatie, zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op onze woonkeuze. Toch is ons woonaanbod daar nog steeds niet op afgestemd. En dan is er nog de provincie die aangeeft waar er wel en niet gebouwd kan worden. In een samenspel tussen de overheden, bouwers en de 'klanten' moeten we komen tot een voor een ieder aangepast aanbod.

Kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen, extra inzet voor verbeteren cultuurklimaat jongeren.

Genieten van kunst en cultuur gun je iedereen. Het brengt kennis en vrolijkheid in ons leven. We worden er allemaal blijere mensen van. Maar een goed cultureel aanbod maakt ook onze omgeving aantrekkelijker om er te wonen en te werken. Vooral in deze tijd met de toenemende roep om personeel is belangrijk dat ook onze kinderen het leuk vinden om hier te blijven.

Kansen havenfusie met Gent optimaal benutten, ook via spoor.

De verwachting is dat de havenfusie met Gent opnieuw impulsen voor onze regio betekent. Er komen meer bedrijven en dus meer banen, er zijn meer huizen nodig etcetera. Er komt meer geld beschikbaar. TOP/Gemeentebelangen vindt dat deze opbloeiperiode vooral gebruikt moet worden om alle denkbare voordelen optimaal te benutten. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mindere tijden die ongetwijfeld weer zullen volgen. Daar hoort ook een spoorverbinding met Gent bij.

Kennis uit de samenleving aanboren en betrekken bij onze besluiten.

Het wordt steeds belangrijker om bij besluitvorming de mening van anderen te peilen. De tijd dat de overheid zegt hoe het moet ligt achter ons. Er is een toenemend besef dat de wijsheid in de samenleving zit en dat het vooral een kwestie is om die wijsheid te oogsten.

Goede zorg, sport en onderwijs levensader voor een gezonde samenleving.

Leefbaarheid hangt mede samen met goede zorg, sport en onderwijs. Alles zoveel mogelijk aanwezig binnen alle kernen. En anders met aangepast vervoer voor een ieder.  

Versoepeling regelgeving landelijke overheid, denk lokaal, ruimte voor maatwerk.

Het gebeurt nog te vaak dat landelijke regelgeving lokale initiatieven bemoeilijken of belemmeren. We blijven onverminderd streven op lokaal niveau oplossingen aan te reiken en maatwerk te leveren.

Wisselend consumentengedrag beïnvloedt aanbod en diversiteit winkelgebieden. Dit is een gezamenlijk belang van ondernemers en gemeente.

Er is bijna geen winkelstraat meer zonder leegstand. Als ondernemers geen boterham meer kunnen verdienen dan doen ze de deur dicht. Dat is een gegeven. De gemeente heeft vooral een faciliterende rol. Maar kan zich, als er niets meer te faciliteren valt, niet permitteren het ondernemersloket zomaar te sluiten. De weg naar een verbetering van deze situatie is een belang van ondernemers en gemeente.

Verduurzaming NU voor de toekomst van onze jeugd.

De noodzaak om ervoor te zorgen dat nog vele generaties na ons in goede omstandigheden kunnen leven op deze wereld heeft geen onderbouwing nodig. Wel het besef dat we er NU aan moeten werken.

TOP/Gemeentebelangen is er voor alle 14 kernen.

Zoals bekend zijn we voorstander van het bedienen van alle kernen. Maar niet elke kern komt in een tijdspanne van vier jaar aan de beurt. Omstandigheden, zoals spanning op  leefbaarheid, maar vooral ook het economische tij, zijn van invloed op de plaats en het moment waarop dit gebeurt.  Op dit moment ligt de focus op de kern Terneuzen als gevolg van het economisch tij, de noodzakelijke bouw van de Nieuwe Sluis en de uitvoering van projecten die al jarenlang in de wachtkamer zaten.