Top Gemeente Belangen

Nieuws

Klik hier voor agenda Raads en Commissie vergaderingen

++++++++++
 

Geachte leden TOP/Gemeentebelangen,

Bij deze willen wij  U van harte uitnodigen voor de

Algemene Ledenvergadering

 

Datum             : dinsdag 26 maart 2018.

Aanvang        : 20.00 uur.

Plaats             : De Statie aan de Canadalaan

                          Sas van Gent

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening,

 • Vaststellen agenda.

 • Mededelingen. Ingekomen stukken.

 • Notulen vorige vergadering (25-6-2018)

 • Financieel jaarverslag. (penningmeester)

 • Vaststelling contributie en afdracht raadsleden en wethouders.

 • Verkiezing bestuur.

 • Aftredend zijn: Matty van Leuven  en Guus Baert. Zijn beiden herkiesbaar.

 • Huub Dortant treedt terug als bestuurslid.

 • Het bestuur stelt Marc Kolijn voor als kandidaat bestuurslid.

 • Evt. andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

 • De actualiteit en de toekomst.

 • Wat verder ter tafel komt.

 • Sluiting.